تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی همسرگزینی در شهر کوهدشت

نویسندگان

  • حاتم حسینی دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
  • مریم گراوند دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
چکیده مقاله:

در طول چند دهه‌ گذشته نوسازی اثرات غیر قابل انکاری بر رخساره زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و ازدواج گذاشته است. با توجه به ماهیت متفاوت اجتماعات انسانی، انتظار نمی‏رود که تغییرات در همه‌ جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. هدف از این مقاله بررسی و تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان در خصوص الگوی همسرگزینی در بستر اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهنگی لُر و لَک هستند. فقر مطالعات در زمینه‌ الگوهای همسرگزینی در میان زنان این گروه قومی ضرورت این مطالعه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. داده‌ها حاصل پیمایشی است که در فروردین 1392 بر نمونه‌ای بالغ بر 395 زن دست‌کم یکبار ازدواج‌ کرده‌ ساکن در خانوارهای معمولی شهر کوهدشت انجام شد. روش نمونه‏گیری ترکیبی از روش‏های خوشه‏ای چند مرحله‌ای، تصادفی و تصادفی سیستماتیک است. نتایج نشان می‌دهد که نگرش بیش از نیمی از زنان، متفاوت از تجربه‌ آن‌ها در خصوص انتخاب همسر است. بر پایه این بررسی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی زنان، وضعیت اشتغال، سن ازدواج، پایبندی به ارزش‏های خانواده بزرگ و استقلال زنان، بیشترین تأثیر را در تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی انتخاب همسر دارند. نتایج بیانگر این واقعیت است که ترکیبی از مشخصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی، جمعیتی و عوامل و زمینه‌های قومی ـ فرهنگی تبیین بهتری از شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوهای همسرگزینی به دست می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت

با نفوذ مدرنیته در ایران، نظام هنجاری در جوامع دچار دگرگونی شده و الگوهای سنتی، ب هویژه الگوی خانواده، هم زمان دچار تحولات مختلفی گردید؛ به طوری که در طول دهه های اخیر میانگین سن ازدواج دختران افزایش یافته است. این نوشتار، با عنایت به این تحولات، درصدد اندازه گیری میزان شکاف در رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج و تعیین کننده های آن در شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهن...

متن کامل

سنجش عوامل مؤثر بر شکاف رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج در شهر کوهدشت

با نفوذ مدرنیته در ایران، نظام هنجاری در جوامع دچار دگرگونی شده و الگوهای سنتی، ب هویژه الگوی خانواده، هم زمان دچار تحولات مختلفی گردید؛ به طوری که در طول دهه های اخیر میانگین سن ازدواج دختران افزایش یافته است. این نوشتار، با عنایت به این تحولات، درصدد اندازه گیری میزان شکاف در رفتار و نگرش زنان به سن مناسب ازدواج و تعیین کننده های آن در شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهن...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر شکاف بین رفتار و نگرش های ازدواجی زنان در شهر کوهدشت

تغییرات صورت گرفته در حوزه ی ازدواج و خانواده، همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یکی از واقعیّت های انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی از نیروهای اصلی نهفته در پس این تغییرات است. با این وجود، با توجّه به ماهیّت متفاوت اجتماعات انسانی نمی توان انتظار داشت که تغییرات در همه ی جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. بی تردید، در اجتماعات چند قومی و چ...

15 صفحه اول

تبیین نگرش زنان به شکاف جنسیتی و کسب پایگاه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: زنان 30-40 سال شهر تهران)

چکیده در تمام جوامع رو به رشد شکاف و تبعیض جنسیتی مشاهده می‌شود. مسئله اشتغال،‌ تحصیلات دانشگاهی، فونکسیون های اجتماعی و سایر موقعیت‌هایی که در آن زن‌ها نادیده گرفته‌ شده و یا به‌عنوان رتبه دوم اهمیت به آنها نگریسته شده است، مثال‌هایی بارز از این نابرابری‌ها هستند. ازاین‌رو این تحقیق به‌منظور سنجش نگرش زنان شهر تهران به شکاف جنسیتی در اشتغال و کسب موقعیت‌های اجتماعی و...

متن کامل

نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران

چکیده پژوهش حاضر با هدف «بررسی نگرش زنان معلول نسبت به فرزندآوری در شهر تهران» با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه زنان معلول همسردار (49-15) در شهر تهران(1500 نفر) بر اساس سرشماری سال 1395 است.روش نمونه‌گیری به صورت سیستماتیک بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 نفر انتخاب گردید. ابزار سنجش، پرس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  113- 128

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023