× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تبیین مضامین مرتبط با کیفیّت زندگی زناشوئی عالی در بین زوج های نابارور: یک مطالعه تحلیل مضمون

نویسندگان

چکیده

چکیده زمینه و هدف: هرچند مشکلات عاطفی شدیدی بین زوج های نابارور وجود ندارد، اما کیفیّت زندگی مشترک این دسته از زوج ها معمولاً و تا حد زیادی تحت تأثیر ناباروری قرار می گیرد. هرچند نتیجه ی بعضی از تحقیقات نیز نشان می دهد برای بسیاری از زوج های نابارور، این تجربه فرصتی فراهم می آورد تا کیفیّت رابطه با همسرشان را ارتقاء بخشیده و باهم صمیمی تر شوند. هدف این پژوهش تبیین مضامین مرتبط با ازدواج های با کیفیّت زناشوئی عالی از زبان زوج های نابارور بود. روش بررسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 زوج نابارور که به صورت هدفمند ـ باتوجه به معیارهای ورود به پژوهش ـ از بین مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری یزد انتخاب شده بودند انجام شد. کنشگران تحقیق قبل از آغاز مصاحبه، ضمن امضای فرم رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش، به مقیاس کیفیّت زناشوئی(RDAS) ـ صرفاً جهت ارزیابی اولیه کیفیّت زناشوئی ـ و پرسشنامه GHQ-28 ـ صرفاً جهت تشخیص جمعیت غیربالینی ـ نیز پاسخ دادند. برای کدگذاری و تحلیل داده ها از شیوه تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: باتوجه به تحلیل پاسخ های ارائه شده، مضامین زوجی مرتبط با کیفیّت زندگی زناشوئی عالی در بین زوج های نابارور را می توان در پنج مضمون شامل «ایجاد ازدواج شاد و سالم و مراقبت از آن»، «ارتباط عاشقانه و صمیمانه با همدیگر»، «پذیرش همراه با شفقت و تعهد نسبت به همسر»، «مدیریت استرس ها و پایداری مدبرانه ازدواج»، و «ارتباط سالم با دنیای روابط خارج از منظومه ازدواج»، 26 مضمون فرعی و نیز 85 مقوله طبقه بندی کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش کیفیّت زندگی زناشوئی در رابطه ی زوج های نابارور موضوعی چند بعدی است و از جنبه ی کاربردی با توجه به کمبود پژوهش های بومی در زمینه ی کیفیّت زناشوئی زوج های نابارور، یافته های به دست آمده از این تحقیق می تواند در ارائه ی خدمات مناسب در جهت ارتقاء سطح کیفیّت زندگی زناشوئی زوج های نابارور در مراکز درمان ناباروری و مراکز مشاوره ی روان شناختی فراهم بیاورد و اساسی را برای مطالعات آینده در زمینه ی بررسی عوامل مرتبط با کیفیّت زناشوئی در بین زوج های نابارور در فرهنگ ایرانی نیز فراهم سازد.      

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فرایندی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بوده است. در این پژوهش از روش آمیخته اکشتافی (کیفی ـ کمی) از نوع کاربردی، به روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، 10 نفر از افراد دارای شرایط مرجعیت درگذشته علمی ایران بوده است که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انجام‌شده است و در مرحله دوم اساتید و صاحب‌نظران آموزش ع...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

زهد و ساده‌زیستی همواره به عنوان یکی از فضایل مهم اخلاقی و دینی مورد تأکید اهل بیتb و به ویژه امام علی علیه السلام بوده است. بررسی محتوای نهج البلاغه درباره زهد موضوع این تحقیق است که با روش تحلیل مضمون و پس از تحلیل لغوی زهد انجام گرفت. رسیدن به الگوی زهد از سه منظرِ چیستیِ زهد، چرایی و چگونگی زهدورزی سؤالاتی هستند که ابعاد مختلف الگوی زهد در نهج البلاغه را روشن ساختند. در این مسیر، ابتدا همه مت...

کیفیّت زندگی شهری، امروزه به‎عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجّه اندیشمندان علوم شهری است. در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیّت زندگی ارائه شده است. در یک نگاه می‌توان کیفیّت زندگی را، شرایط عینی مطلوب محیطی و ارزیابی مثبت فردی از این شرایط تعریف کرد. در عین حال، مقیاس مطالعه و روش مطالعه‎ی کیفیّت زندگی نیز، پیرو قانون خاصّی نیست. در رشته‌های مختلف علمی همچون، پزشکی، علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی شهر...

یکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که به طور گسترده ای استفاده می شود، اما به ندرت معرفی شده است. از تحلیل مضمون می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده کرد. تحلیل قالب مضامین و تحلیل شبکه مضامین نیز از ابزارهایی هستند که معمولاً در تحلیل مضمون به کار می روند. قالب مضامین، فهرستی از مضامین را به صورت سلسله مراتبی نشان می دهد. شبکه مضامین نیز ارتبا...