تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

نویسندگان

چکیده

مفروضات اساسی که همان باورها و عقایدند، بنیادی‌ترین و با ثبات‌ترین بخش وجودی انسان است و به‌عنوان مهمترین بُعد فرهنگ محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر این بُعد فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد شده و استمرار می‌یابد. این بُعد دارای جایگاه برجسته‌ای است. سؤال این است که مفروضات اساسی در فرهنگ انقلاب اسلامی دارای به‌عنوان منبع قدرت نرم برای جمهوری اسلامی کدام است؟ و دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ فرهنگ انقلاب اسلامی به‌دلیل اینکه از یک آبشخور پاک و ذلال سرچشمه گرفته است و به‌عنوان معرفت مشترک به‌دنبال عزت و کرامت انسانی همه انسانها می‌باشد، دارای جذابیت فرهنگی خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان منبع قدرت نرم عمل نماید. اهمیت این موضوع موجب گردید تا مؤلفه‌های مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی از اسناد بالادستی استخراج شود. حاصل این پژوهش دستیابی به پنج مؤلفه خداباوری، موعودگرایی، ولایت‌محوری، مردم‌باوری و خودباوری است. هر پنج مؤلفه مورد تأیید نخبگان جامعه آماری به‌عنوان مهمترین منبع قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی قرارگرفت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به عنوان منبع قدرت نرم

مفروضات اساسی که همان باورها و عقایدند، بنیادی ترین و با ثبات ترین بخش وجودی انسان است و به عنوان مهمترین بُعد فرهنگ محسوب می شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر این بُعد فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد شده و استمرار می یابد. این بُعد دارای جایگاه برجسته ای است. سؤال این است که مفروضات اساسی در فرهنگ انقلاب اسلامی دارای به عنوان منبع قدرت نرم برای جمهوری اسلامی کدام است؟ و دارای چه مؤلفه هایی است؟ فرهنگ انقلاب ...

متن کامل

قدرت نرم، انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی

قدرت نرم یکی از مؤلف ههای مهم و تأثیرگذار در سیاست خارجی کشورها به شمارم یآید. انقلاب اسلامی ایران را م یتوان تجلی تحقق قدرت نرم به معنای توانایی نفوذ در میاندیگر مل تها، بدون تهدید و یا پرداخت هزینۀ محسوس به شمار آورد . جمهوری اسلامی ب هعنوان یک واحد سیاسی دارای هویتی خاص است. این هویت دارای چند بعد ایرانی، اسلامی،انقلابی و جهان سومی است که تعیی نکنندة رفتار آن در سیاست بی نالملل هستند.ایران ...

متن کامل

اثربخشی آیین‌ها و مناسک بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران (با تأکید بر فرهنگ عاشورا)

یکی از مفاهیمی که در دوران اخیر دچار تحول معنایی شده است، مفهوم قدرت می‌باشد. گذار مفهومی قدرت از حوزه سخت‌افزاری به حوزه نرم‌افزاری، امروزه موردتوجه کارگزاران سیاسی کشورها واقع شده است. حصول به جنبه نرم‌افزاری، قدرت شرایط خاص خود را می‌طلبد که نوع فرهنگ سیاسی یکی از لوازم اصلی برای تحقق هدف مذکور است، بنابراین یکی از متغیرهایی که نقش مهمی در تقویت قدرت نرم یک کشور ایفا می‌کند، نوع فرهنگ سیاسی ...

متن کامل

آینده انقلاب اسلامی و قدرت نرم آموزش عالی

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تحلیلی از آینده کارکرد آموزش عالی جمهوری اسلامی، در تأمین اهداف انقلاب اسلامی براساس اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و روش روند شناسی و ظرفیت شناسی، تأثیرات آینده کارکرد آموزش عالی در چهار بخش تولید علم و فناوری، انتقال دانش و ارزش، نشر و اشاعه دانش و ارزش و جامعه پذیری و فرهنگ سازی را در منطقه و جهان ارائه دهد. مهمت...

متن کامل

منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

قدرت نرم را می توان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد چرا که این مفهوم به شدت زمینه­ محور بوده و متناسب با عناصر هویتی جوامع معنا و مفهوم می­ یابد. از این منظر تحلیل اسناد راهبردی و بالادستی دارای اهمیت ویژه­ ای است که تحلیل­گران معمولاً به آن عطف توجه می­ نمایند. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، تبیین مؤلفه­ های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر وصیت­نامه شهدا می­ باشد. وصیت­نام...

متن کامل

قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریة صدور فرهنگی انقلاب

قدرت انقلاب ایران نه به خاطر قدرت نظامی یا اقتصادی آن، بلکه به خاطر وجه فرهنگی و معنوی آن است. انقلاب اسلامی ایران یک مصداق از مصادیق گفتمان معنویت خواهی در سیاست یا حضور دین در سیاست است که امروزه نمود عملی این خواسته و تکرار آن را در قیامهای کشورهای مسلمان که به نام بیداری اسلامی خوانده می شود، شاهد هستیم. این مطالبه در کشورهای اسلامی از راه قهر و زور به آنها منتقل نشده است، بلکه این همان قدر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 9

صفحات  77- 111

تاریخ انتشار 2014-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023