تحلیل هتروتوپیا در داستان‌های سولوی یک بازآمده نوشته کوسی افویی و معمای بازگشت نوشتۀ دنی لافری‌یر با تکیه بر نقد جغرافیایی برتران وستفال

نویسندگان

چکیده مقاله:

بازگشت به زادبوم بعد از گذشت مدت زمانی طولانی در عصر معاصر با نویسندگان بیشماری که متأثر از مهاجرت ‌و تبعید هستند، الهام‌بخش داستان‌های خلاقانه‌ای شده است. کوسی افویی نویسندۀ توگویی در سولوی یک بازآمده و دنی لافری-یر نویسندۀ اهل هایتی در داستان معمای بازگشت، هر یک به شیوۀ خود به روایت تجربۀ دیگربودگیِ بازآمده در فضای آشنای وطن خود پرداخته‌اند. در این تحقیق با تکیه بر نظریۀ نقد جغرافیایی برتران وستفال، به تحلیل رابطۀ فضای بازنمایی شده و فضای ارجاعی و نیز معنایی که به تبع آن در فرایند بازگشت حاصل می‌شود، می‌پردازیم. علاوه بر آن، تلاش می‌کنیم با وام‌گیری از تئوری هتروتوپیا که اولین بار فوکو مطرح می‌کند و وستفال آن را بسط می‌دهد، کارکرد فضای قبرستان را به عنوان دیگر‌فضا که در تقابل با نظمِ حاکم بر وطن معنادار می‌شود تبیین کنیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معنای تراژکتیویته در داستان سولوی یک باز آمده‌ نوشته کوسی افویی بر اساس نقد جغرافیایی برتران وستفال

روایت بازگشت به زادبوم بعد از زمانی طولانی به نویسندگان تبعیدی امکان میدهد ابعاد جدیدی از ارتباط متقابل انسان معاصر را با فضای وطنی غریب به نمایش بگذارند. سولوی یک بازآمده نوشته کوسی افویی روایتگر بازگشت یک تبعیدی به وطنش است که در نبودِ او، ده سال صحنه ی جنگ بوده است. مفهوم "تراژکتیویته" در کنار نقد جغرافیاییِ اساس نظری مقاله حاضر برای بررسی مناسبات سوژه ی بازآمده با فضای حسی وطنش می‌باشد. این ن...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی تصویر شاعرانه فضا با تکیه بر رویکرد نقد جغرافیایی در شعر آپولینر و سپانلو

عناصر فضایی موجود در شعر آپولینر و سپانلو، ذهن نگارنده­ی مقاله را به تصویر شاعرانه­ی فضا در شعر این دو شاعر معطوف داشته است. به منظور ارائه­ی کاری روشمند، بررسی فضا رویکرد خاص خود را می­طلبد. لذا نقد جغرافیایی را، که گرایش اصلی آن مطالعه­ی فضای جغرافیایی است، شیوه بررسی خود قرار داده­ایم. این روش متمایل به مفاهیم جدیدی از جمله: مضمون جغرافیایی، روانکاوی جغرافیایی و ساختارگرایی جغرافیایی است. مض...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 22

صفحات  87- 101

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023