تحولات نوپدید در فرهنگ دانشگاه و فضای کلاس و تأثیر آن بر تدریس؛ تأملی در نسل‌های پنچ گانۀ دانشجو و استاد

نویسنده

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، فهم دانشگاه به مثابه فضای اجتماعی است که روابط نسلی به‌صورت درون نسل‌‌ها و میان نسل‌‌ها در آن جریان می‌یابد و مدیریت، برنامه‌ریزی، یاددهی – یادگیری و تحقیق وخدمات تخصصی در آن را تحت تأثیر شدید خود قرار می‌دهد. روش: روش مطالعه فراتحلیل کیفی و روش تحلیل است و تحلیل محتوای کیفی با استفاده از چک لیست به‌کار رفته است. قلمرو تحقیق اعضای هیأت علمی‌و دانشجویان دانشگاه‌ها در سال 95-94 است. یافته‌ها: مشخصات پنج نسل ایرانی به‌صورت سیستماتیک و متناظر با پنج نسل دنیای معاصر توصیف شده است. 1. نسل اول: نسل کهنه سربازان / در ایران: نسل مشروطه؛ 2.نسل دوم: نسل بومر/ نسل ناسیونالیسم ایرانی؛ 3. نسل سوم: نسل X/ نسل نوسازی ؛ 4. نسل چهارم: نسل y یا هزاره / نسل انقلاب اسلامی‌؛ 5. نسل پنجم: نسل Z یا نت/ نسل پسا انقلاب. فاصله نسلی میان استاد و دانشجو عمدتاً در دوره‌های کارشناسی و دکتری حرفه‌ای علوم پزشکی مشاهده می‌شود. بورکراسی زدایی و تمرکز زدایی، امکان توسعه فضاهای اقتضایی دانشگاه را فراهم می‌آورد که شبکه‌ای خود تنظیم هستند و نه سلسله مراتبی. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

زمینه: یکی از جنبه های مهم و کلیدی امر آموزش ارزشیابی است که عوامل متعددی بر آن اثر می گذارند. هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیرگذاری استاد بر روی ارزشیابی دانشجو از استاد و درس انجام شد. مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه موردی پرسشنامه ای حاوی ده سوال در دو نوبت، ابتدای نیمسال قبل از شروع تدریس و انتهای نیمسال پس از پایان درس در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری در کلاس ...

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

زمینه: یکی از جنبه های مهم و کلیدی امر آموزش ارزشیابی است که عوامل متعددی بر آن اثر می گذارند. هدف: مطالعه به منظور تعیین تاثیرگذاری استاد بر روی ارزشیابی دانشجو از استاد و درس انجام شد. مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه موردی پرسشنامه ای حاوی ده سوال در دو نوبت، ابتدای نیمسال قبل از شروع تدریس و انتهای نیمسال پس از پایان درس در اختیار دانشجویان قرار گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری در کلاس ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود