تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم‌های مختلف پسته در استان خراسان رضوی

نویسندگان

  • سمانه غلامی مقدم دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  • لیلا ندرلو استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  • ناصر معینی نقده استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:

پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae)، یکی از آفات کلیدی پسته‎کاری‎های ایران است. نمونه‎برداری‎ از سه باغ شامل رقم‌های سفید، اکبری و کله قوچی صورت گرفت. واحد نمونه‌برداری پوره­ها برگ پسته و حشرات کامل یک کارت چسبندۀ زردرنگ انتخاب شد. تعداد پوره‎ها و حشرات کامل به‎صورت هفتگی شمارش و ثبت شد. تفاوت تراکم پوره‎ها و حشرات کامل روی سه رقم (سفید، اکبری و کله قوچی) معنی‎دار بود. الگوی توزیع فضایی پوره‎ها با استفاده از روش واریانس به میانگین و مدل‎های رگرسیونی تیلور و آیوائو مشخص شد. در روش واریانس به میانگین، توزیع فضایی پوره‎ها در سال1394 روی هر سه رقم از نوع تصادفی و در سال 1395 روی رقم سفید تصادفی و روی رقم‌های اکبری و کله قوچی تجمعی تعیین شد. شیب‌خط رگرسیون در هر دو مدل رگرسیونی روی هر سه رقم و در هر دو سال به‌طور معنی‌دار بزرگ‎تر از یک بود. در مدل تیلور توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم سفید در سال 1394 تصادفی و روی دیگر رقم‌ها تجمعی بود. در مدل آیوائو توزیع فضایی روی رقم سفید در دو سال 1394 و 1395 تصادفی و در سایر موارد تجمعی تعیین شد. بیشتر بودن مقدار R2 در مدل Iwao  نشان‌دهندۀ  کارایی بهتر این مدل در توجیه رابطۀ میان واریانس و میانگین انبوهی حشره بود. نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین برنامه‎های نمونه‎برداری برای مدیریت تلفیقی پسیل پسته اهمیت زیادی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه جمعیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae) روی مهم‌ترین ارقام بومی و غیر بومی پسته در استان خراسان رضوی

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem: Psyllidae) آفت بومی پسته ­کاری­ های ایران و آفت کلیدی و خسارت­زای باغ­های پسته ­ی خراسان رضوی است. کنترل این آفتبه طور معمولبااستفادهازسمومحشره­ کشصورتمی­ گیرد که تا بهحالرضایتبخشنبودهاست.استفاده از ارقام مقاوم راهکاری مناسب برای برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات است. در تحقیق حاضر جمعیت مراحل مختلف سنی پسیل معمولی پسته روی شش رقم...

متن کامل

ریخت‌سنجی جمعیت‌های پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)، در استان‌های کرمان و خراسان رضوی

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)، یکی از مهم­ترین آفات درختان پسته در ایران و منطقۀ خاورمیانه است. دانش کمی دربارۀ تنوع ریخت­شناختی جمعیت­های جغرافیایی پسیل معمولی پسته در ایران و به‌ویژه در استان کرمان به عنوان مهم­ترین تولیدکنندۀ پسته کشور وجود دارد. بنابراین برای افزایش آگاهی از تنوع ریخت­شناختی جمعیت­های این آفت، جمعیت­های مختلف آن از برخ...

متن کامل

تراکم و نوسان جمعیت پسیل معمولی پسته agonoscena pistaciae (hemiptera : psyllidae) روی دو رقم پسته بادامی ریز زرند و ممتاز

پسیل معمولی پسته agonoscena pistaciae burckhardt & lauterer ، آفت کلیدی درختان پسته ایران می باشد. تراکم این آفت روی ارقام مختلف پسته معمولاً متفاوت است. در تحقیق حاضر تراکم و تغییرات جمعیت پسیل معمولی پسته روی دو رقم پسته بادامی ریز زرند و ممتاز به عنوان ارقام محلی و بومی شهرستان زرند در شرایط صحرایی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، تراکم پوره پسیل روی درختان پسته رقم ممتاز به طور معنی­دار با...

متن کامل

مقایسه جمعیت پسیل معمولی پسته (agonoscena pistaciae) روی مهم ترین ارقام بومی و غیر بومی پسته در استان خراسان رضوی

پسیل معمولی پسته agonoscena pistaciae burckhardt and lauterer (hem: psyllidae) آفت بومی پسته ­کاری­ های ایران و آفت کلیدی و خسارت­زای باغ­های پسته ­ی خراسان رضوی است. کنترل این آفتبه طور معمولبااستفادهازسمومحشره­ کشصورتمی­ گیرد که تا بهحالرضایتبخشنبودهاست.استفاده از ارقام مقاوم راهکاری مناسب برای برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات است. در تحقیق حاضر جمعیت مراحل مختلف سنی پسیل معمولی پسته روی شش رقم...

متن کامل

تاثیر حشره‌کش‌های فلوپیرادیفورون، اسپیروتترامات و تیاکلوپرید روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae)

پسیل پسته، Agonoscena pistaciae، یکی از آفات مهم باغ ­های پسته در ایران می ­باشد و باعت کاهش کیفیت و کمیت این محصول می­ شود. در این تحقیق، تاثیر غلظت ­های 5/0، 75/0 و 1 در هزار حشره­ کش فلوپیرادیفورون، 5/0 در هزار اسپیروتترامات و تیاکلوپرید و فلوپیرادیفورون 5/0 در هزار به­ همراه آبیاری روی پوره و حشره بالغ پسیل پسته در منطقه نیریز استان فارس بررسی شد. تعداد پوره و حشره کامل پسیل، از یک روز قبل ...

متن کامل

سمیت و تاثیر بیوشیمیایی چند آفت‌کش روی پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae در شرایط مزرعه ای

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer یکی از مهم­ترین آفات پسته است که پوره‌ها و حشرات کامل آن از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند. در این پژوهش اثر سه غلظت از آفت‌کش‌های اسپیرودیکلوفن، اسپینوساد، آزادیراختین و محلول سم‌پاشی تیمول که شامل غلظت­ های توصیه شده و دو غلظت، یکی نصف و دیگری دو برابر این غلظت بود، روی پوره‌های پسیل پسته بررسی شد. تاثیر این آفت‌کش‌ها بر میزان فعالیت آنز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  57- 67

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023