تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

نویسندگان

  • محمدعلی صنیعی منفرد دانشیار دانشگاه الزهرا، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
  • مریم اسمعیلی استادیار دانشگاه الزهرا، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران
چکیده مقاله:

امروزه، وارانتی به‌عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل‎سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می‌شود چگونه می‌توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می‌کند، در حالی‌که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به‌دنبال مشخص کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیر بهینه است، به‌طوری‌که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه‌بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب‌ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می‌خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به‌دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای‌ها مدل‎سازی می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین بهترین سیاست ها در قرارداد خدمت های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل‎سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعیین بهترین گزینۀ قرارداد بیمۀ تکمیلی پسته در منطقۀ رفسنجان: کاربرد معیارهای برتری تصادفی

یکی از ویژگی‌های مهم کشاورزی- که کشاورزان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند- سطح بالای ریسک‌های تولیدی، بازاری و مالی است. برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات مختلفی به کاهش این ریسک‌ها کمک می‌کنند، اما کشاورزان برنامه‌هایی را ترجیح می‌دهند که موجب کاهش ریسک و افزایش سطح درآمد می‌شوند. بیمة محصولات، یکی از بهترین این برنامه‌هاست. هدف مطالعة حاضر این است که بهترین گزینة قرارداد بیمة تکمیلی محصول پستة شهرستان ر...

متن کامل

جداسازی و شناسایی برخی مخمرهای تولیدکننده ریبوفلاوین از منابع محیطی و تعیین بهترین سویه تولیدکننده

ابتدا در این تحقیق، مخمرها از منابع محیطی مختلف جداسازی گشته و تمامی کلنی های مخمری به دست آمده به منظور بررسی توانایی تولید ریبوفلاوین مورد آزمون قرار گرفتند. سپس روش های اسپکتروفتومتر، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به منظور تعیین حضور و آنالیز این ویتامین در محیط کشت های به دست آمده در انتهای دوره انکوباسیون استفاده گردید. پس از تعیین مخمرهای تولیدکننده از میان تمام...

ارزش تشخیصی و تعیین بهترین نقطه برش پارامترهای سونوگرافی در تمایز لنفادنوپاتی سطحی خوشخیم از بدخیم

مقدمه: تشخیص لنفادنوپاتی بدخیم برای طرح درمان، مرحله‌بندی قبل از درمان و تعیین پروگنوز بیماری اهمیتی ویژه دارد. امروزه از روش‌های تشخیصی گوناگونی که بسیار تهاجمی و پر هزینه هستند، جهت افتراق لنفادنوپاتی‌های خوش­خیم از بدخیم استفاده می شود. استفاده از سونوگرافی به عنوان روشی غیر تهاجمی و کم هزینه و در دسترس پیشنهاد شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ارزش تشخیصی برخی از پارامترهای سو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 7

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2011-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023