تولید نانوژل کیتوزان و گالیک اسید و اثر آن در پایداری اکسیداسیونی سس مایونز حاوی روغن آفتابگردان

نویسندگان

  • صدیف ازادمرد استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

 در این پژوهش، گالیک اسید با کیتوزان به وسیله­ی ماده اتصالی کربودی ایمید با روش تجمع خود به خود با هدف افزایش اثرآنتی­اکسیدانی گالیک­اسید، رهایش تدریجی و افزایش مدت اثرگذاری بصورت نانوژل تهیه شد. به این صورت که محلول 5/0 درصد کیتوزان با محلول 1اتیل 3دی متیل آمینو پروپیل کربودی ایمید و پودر گالیک اسید مخلوط می‌شود 24 ساعت هم زده می­شود سپس تحت عمل سانتریفیوژ قرار گرفته سپس تحت خلاء خشک شده و نهایتا در محلول 1 درصد استیک اسید حل می­شود. بعد از انجام آزمون اندازه­گیری اندازه ذرات در سه غلظت صفر(نمونه کنترل)، 100 وppm  200 به سس حاوی روغن آفتابگردان اضافه شده و نمونه­ها به مدت 60 روز در یخچال نگهداری شدند. آزمون­های عدد اسیدی، عدد پراکسید، آزمون شال و  اندازه­گیری میزان کاروتنوئید و آزمون طیف سنجی مادون قرمز(FTIR ) انجام گرفت. با آنالیز طیف مادون قرمز پیوند بین کیتوزان وگالیک اسید ثابت شد. عدد اسیدی، عدد پراکسید و آزمون شال با گذشت زمان در هر سه تیمار افزایش یافت، اما میزان افزایش در نمونه کنترل بیشتر بود. مقدار کاروتنوئید با گذشت زمان کاهش یافت که این کاهش در نمونه کنترل بیشتر بود. در بین سه تیمار بهترین اثرآنتی‌اکسیدانی مربوط به نمونهppm  200 بود نتایج نشان داد که نانوژل کیتوزان گالیک­اسید می­تواند خاصیت آنتی اکسیدانی مناسبی از خود نشان دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تولید نانوژل کیتوزان وگالیک اسید و تاثیر آن در پایداری اکسیداسیونی روغن آفتابگردان

است در این پژوهش، نانو ژل کیتوزان و گالیک اسید تهیه خواهد داشت و درسس تهیه شده از روغن آفتابگردان استفاده خواهد شد. امولسیون بدون نانوژل و دارای نانوژل بمدت 60 روز نگه داری و هر ماه یکبار در یک روز آزمایش های کیفی انجام خواهد شد آزمایش های کیفی مانند: عدد اسیدی، عدد پروکسید، کاروتنوئید و آزمایش شال، اندازه گیری سایز ذرات ، اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی توسط dpph و طیف سنجی مادون قرمزانجام گر...

ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی سس مایونز حاوی صمغ دانه شاهی

کاربرد صمغ دانه شاهی بعنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی بومی ایران در فرمولاسیون سس مایونز مورد بررسی و ویژگی‌های شیمیایی، جریان پذیری و بافتی فرآورده مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده مطابق ویژگی‌های استاندارد سس مایونز بود. نتایج نشان داد که نمونه‌های سس مایونز جزء سیالات غیر نیوتنی رقیق شونده با برش طبقه‌بندی می‌شوند. با افزایش غلظت صمغ ویسکوزیته نمونه‌ها افزایش ی...

متن کامل

بررسی اثر پودر خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و ویژگی های حسی سس مایونز

     خردل یک دانه روغنی و با پروتئن بالا است که دارای خواص امولسیفایری ، پایدارکنندگی ، آنتی‌اکسیدانی و طعم دهندگی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت های متفاوت خردل زرد بر گرانروی ، پایداری تعلیق ، تندی و خصوصیات حسی سس مایونز می باشد.به این منظور نمونه هایی با استفاده از غلظت های 0%، 1/0% ، 2/0%، 3/0%، 4/0% و 5/0% پودر خردل زرد در فرمولاسیون سس مایونز، تهیه گردیدند و از نظر ویژگی های مذکور ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  121- 128

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023