سودا احمدزاده

کارشناس ارشد صنایع غذایی/ دانشگاه تبریز

[ 1 ] - تولید نانوژل کیتوزان و گالیک اسید و اثر آن در پایداری اکسیداسیونی سس مایونز حاوی روغن آفتابگردان

 در این پژوهش، گالیک اسید با کیتوزان به وسیله­ی ماده اتصالی کربودی ایمید با روش تجمع خود به خود با هدف افزایش اثرآنتی­اکسیدانی گالیک­اسید، رهایش تدریجی و افزایش مدت اثرگذاری بصورت نانوژل تهیه شد. به این صورت که محلول 5/0 درصد کیتوزان با محلول 1اتیل 3دی متیل آمینو پروپیل کربودی ایمید و پودر گالیک اسید مخلوط می‌شود 24 ساعت هم زده می­شود سپس تحت عمل سانتریفیوژ قرار گرفته سپس تحت خلاء خشک شده و نها...