جداسازی سیگنالهای صحبت مخلوط شده در یک محیط واقعی با استفاده از الگوریتم DUET ساده شده

نویسندگان

چکیده

الگوریتم تخمین جداسازی کاهنده(DUET)  از الگوریتمهای عملی‌ای است که جداسازی منابع در یک محیط بدون پژواک را انجام می‌دهد. این الگوریتم از حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالها استفاده می‌کند و مخلوطهای صحبت را حتی وقتی تعداد منابع بیشتر از سنسورها باشد، جدا می‌کند. اما اجرای DUET، بخصوص برای فایلهای صحبت با طول نسبتا بزرگ، زمان‌بر و کند است. در این تحقیق ضمن کاهش نمونه‌برداری سیگنال صحبت مخلوطی که قرار است جداسازی بر روی آن اجرا شود، یک الگوریتم DUET تغییر یافته جهت کاهش زمان اجرای روش ارائه می‌گردد. استفاده از روش پیشنهادی زمان اجرای جداسازی را به حدود یک سوم الگوریتم پایه کاهش می‌دهد. کارایی الگوریتم تغییر یافته برای فایلهای صحبت با طول بزرگتر از ده ثانیه بیشتر مشخص است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی سیگنالهای صحبت مخلوط شده در یک محیط واقعی با استفاده از الگوریتم duet ساده شده

الگوریتم تخمین جداسازی کاهنده(duet)  از الگوریتمهای عملی ای است که جداسازی منابع در یک محیط بدون پژواک را انجام می دهد. این الگوریتم از حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالها استفاده می کند و مخلوطهای صحبت را حتی وقتی تعداد منابع بیشتر از سنسورها باشد، جدا می کند. اما اجرای duet، بخصوص برای فایلهای صحبت با طول نسبتا بزرگ، زمان بر و کند است. در این تحقیق ضمن کاهش نمونه برداری سیگنال صحبت مخلوطی که قرا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

حذف کلاتر قوی دریا با استفاده از الگوریتم DUET BSS

Abstract- Suppressing clutter is one of the most crucial phases in radar signal processing. Also, Blind Source Separation (BSS) is one of the recent and very important problems in signal processing that shows its efficiency in many applications. Degenerate Unmixin Estimation Technique (DUET) is one of the Underdetermined BSS algorithms that separate sources from mixtures using only two mixtures...

متن کامل

حذف کلاتر قوی دریا با استفاده از الگوریتم duet bss

حذف کلاتر یکی از مسائل بسیار مهم در پردازش سیگنال های راداری است. همچنین الگوریتم های bss از جمله روش های جدید و بسیار مهم در پردازش سیگنال است که کارآمدی خود را برای جداسازی سیگنال در بسیاری از زمینه ها نشان داده است.  duetنیز یکی از الگوریتم های bss نامعین است که هر تعداد منبعی را فقط با دو مخلوط جداسازی می نماید. در این مقاله ما این الگوریتم را برای حذف کلاتر و جداسازی هدف استفاده نموده ایم....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 11

صفحات  3- 8

تاریخ انتشار 2013-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023