رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

نویسندگان

چکیده مقاله:

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intelligence questionnaire of Azizi (2008), self-control questionnaire of Nikmanesh (2007) and organizational commitment questionnaire of Mowdy, Steers and Porters. Pearson correlation method and regression were used simultaneously to analyze the data. The research showed that there are positive and significant correlations between emotional intelligence and self-control as well as between emotional intelligence and organizational commitment of educational managers. Moreover, there is a significant relationship between self-control and organizational commitment of educational managers. The results of regression analysis demonstrated that emotional intelligence and self-control could forecast organizational commitment of educational managers. These two variables have forecast 18 percent of organizational commitment among the male mangers.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. گروه نمونه، پنجاه و نه نفر از مدیران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. مدیران زن، 27 نفر و مدیران مرد، 32 نفر بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی عزیزی (1387)، خویشتن داری نیک منش (1386) و تعهد سازمانی مودی، است...

متن کامل

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک س...

متن کامل

هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک س...

متن کامل

بازتاب هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران

مقدمه: مدیران پرستاری متناسب با توسعه سازمان‌ها باید بیشتر به مسئله تعهد کارکنان توجه داشته باشند تا بتوانند مشکلات نیروی انسانی شاغل را به‌روش مناسبی جهت دستیابی به اهداف سازمان حل کنند. هوش هیجانی آنان نقش یک و اسطه دارد که تنظیم آن منجربه توانایی مدیریت و بهبود عملکرد و ظایف می‌شود. هدف: این مطالعه تعیین تأثیر برنامه‌ی طراحی شده بهسازی هوش هیجانی مدیران پرستاری بر تعهد سازمانی پرستاران بوده...

متن کامل

ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه‌ی این پژوهش کلیه مدیران دبیرستان‌های متوسطه شهر تهران نمونه مورد بررسی متشکل از 200 مدیر بود (107 زن و 93 مرد) که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای از مناطق 19گانه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی مقیاس هوش هیجانی، ساخته شده توسط شاته و همکاران و پرسشنامه‌ی سلامت ساز...

متن کامل

تحلیل رابطه فضیلت سازمانی به‌عنوان یک مؤلفه اخلاقی با هوش معنوی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی

زمینه: امروزه، با نگرش‌های جدیدی که نسبت به جنبه‌های اخلاقی و مشارکتی کارکنان در سازمان‌ها حاصل شده و نقشی که فضیلت سازمانی در تربیت احساسات و تعاملات مثبت در سازمان‌ها دارد، اهمیت روز افزون فضایل سازمانی آشکار شده است، این پژوهش در صدد است، رابطه بین هوش معنوی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی با مزیت اخلاقی فضیلت سازمانی را بررسی کند. روش: پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 4

صفحات  75- 92

تاریخ انتشار 2012-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023