ولی مهدی نژاد

[ 1 ] - بررسی میزان حساسیت دبیران نسبت به انواع بی انضباطی های دانش آموزان

هدف از این پژوهش، بررسی نوع حساسیت دبیران مقطع راهنمائی در مورد بی انضباطی های کلاسی دانش آموزان بوده، که به روش تحقیق توصیفی – پیمایش انجام گرفته است. برای این منظور از مجموع 1742 دبیر مقطع راهنمائی زاهدان، 315 دبیر به تفکیک 187 دبیر زن و 137 دبیر مرد به روش نمونه گیری متناسب با حجم و نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.از پرسشنامه جونز و همکاران (1995) برای گردآوری داده¬های مورد نیاز استفاده ش...

[ 2 ] - بررسی خودکارآمدی رایانه‌ای و نگرش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رایانه

این پژوهش با هدف بررسی خودکارآمدی رایانه‌ای و نگرش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رایانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 می‌باشد؛ نمونه این پژوهش از 372 نفر از دانشجویان انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های ض...

[ 3 ] - رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

نویسندگان همکار