یحیی کاظمی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

[ 1 ] - تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان

این پژوهش با هدف بررسی آموزش مهارت‌های زندگی برکنترل خشم و ادراک شایستگی در کودکان  انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی (پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل) بود. جامعه آماری  پژوهش دانش‌آموزان 10 و 11 ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شهرستان زاهدان در سال 93 بود. نمونه پژوهش 31 نفر بود که  به شیوه سرشماری انتخاب شدند و  به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (16 نفر آزمایش و 15 نف...

[ 2 ] - رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن‌داری و تعهد سازمانی مدیران

This paper tries to study the emotional intelligence relationship with self-control and organizational commitment of secondary-schools educational managers. The research employs a correlational-descriptive method. The sample group consists of 59 managers selected through systematic random sampling method. There were 27 female and 32 male managers. The data were gathered by using emotional intel...

[ 3 ] - Role of Feeling of Loneliness and Emotion Regulation Difficulty on Drug Abuse

Introduction: The Risk behaviors such as drug abuse are prevalent anxiously in youth. Thus investigation and recognition of risk behaviors are important. The aim of the present study is to investigate on relationship between loneliness and the difficulty in emotional regulation with drug abuse. Materials and Methods: this research was descriptive- correlation. The sample was comprised of 452...

[ 4 ] - مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس

Abstract Present study has been done in order to compare importance of managerial and leadership behaviors from views of school teachers and principals. Statistical population of this study is high school teachers and principals of district 2 in Zahedan. 59 principals were chosen by systematic random sampling and 118 teachers by simple random method from subset of same principals. It is a desc...