رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان

نویسندگان

  • سیدنوری, سیده‏زهرا دانشگاه گیلان
  • طاهر, محبوبه دانشگاه محقق اردبیلی
  • عیسی‌پور, مهدی دانشگاه شیراز
  • یحیی‌زاده, آیدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات رشت
چکیده مقاله:

Objective: the purpose of this study was to study relationship between interaction parent-child with addictability rate and heterosexual orientation in students. Method: The statistical population consisted of all students of Guilan University in 2012-2013 academic year, which among them a sample of 200 students were selected by random cluster sampling method and they completed preparation to addiction scale relationship between parent–child scale and attitude and heterosexual orientation before marriage. Findings: Correlation analysis indicated a significant negative correlation between addictability in female students and male students with relationship with father, and positive affect, interlace and communication subscales. The relationship between female students’ addictability with relationship with mother and positive affect, hurt and confusion and communication subscales was observed significant negative correlation, also there is a significant negative relationship between male students’ addictability with the relationship with mother. There is significant negative relationship between heterosexual orientations in male students with relation with father, positive affects and interlace. Results of regression analysis showed that relationship with father and relationship with mother can anticipate addict ability in female and male students. Conclusion: If parents cannot establish an appropriate and constructive interaction with their child cause child face with affection and emotional deprivation and this poor emotional and affection deprivation may cause he or she bring to the addict ability and heterosexual orientation.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی در دختران نوجوان

هدف این پژوهش بررسی ارتباط نگرش نوجوانان به والدین خود با تمایل به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال تحصیلی 92-1393 بودند که از میان آنها 110 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و به پرسش‌نامه‌های نگرش فرزند نسبت به والدین، گرایش به ارتباط قبل از ازدواج و...

متن کامل

رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش‌یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش‌بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود ک...

متن کامل

رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود ک...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن

طرح مسئله: این مقاله به بررسی رابطه با جنس مخالف وعوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: نوع گرایش رفتاری دختران وپسران در برقراری رابطه با هم چیست و چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد و برای بروز این رفتارها چگونه عمل می‌کنند؟ روش تحقیق: این پژوهش با روش پیمایش انجام گرفته و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان مشغول به تح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 28

صفحات  59- 74

تاریخ انتشار 2014-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023