رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی

نویسندگان

  • احسان اسداللهی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز‌، ایران
چکیده مقاله:

هوش عاطفی (توانایی به‌کارگیری احساسات و عواطف) برای تسهیل حل مسئله در کارایی اعضای گروه و جامعه‌پذیری نقش مهمی ایفا می‌کند. گسترش عواطف مثبت در داخل گروه‌ها، همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده و تعارض را کاهش می‌دهد و میزان کارایی اعضای گروه را بهبود می‌بخشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی است. نوع پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی ـ هم‌بستگی بوده و به‌روش میدانی اجرا گردیده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بود که تعداد 52 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که رابطۀ معناداری بین هوش عاطفی و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی وجود دارد. هیچ‌گونه رابطۀ معناداری بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با متغیر‌های اصلی پژوهش مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین هوش عاطفی و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی، پیشنهاد می‌شود که سازمان‌ها در استخدام کارکنان علاوه‌بر هوش شناختی کارکنان، به عوامل هوش عاطفی و جامعه‌پذیری آن‌ها توجه خاصی مبذول دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ هوش عاطفی با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی

هوش عاطفی (توانایی به کارگیری احساسات و عواطف) برای تسهیل حل مسئله در کارایی اعضای گروه و جامعه پذیری نقش مهمی ایفا می کند. گسترش عواطف مثبت در داخل گروه ها، همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده و تعارض را کاهش می دهد و میزان کارایی اعضای گروه را بهبود می بخشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ هوش عاطفی با جامعه پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراس...

متن کامل

رابطۀ معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی

زمینه: معنویت در محیط کار می‌تواند نیروی قدرتمند مثبتی برای زندگی افراد باشد، زیرا افراد با تلفیق و یکپارچه ساختن کار و زندگی معنوی‌شان، کاری لذت‌بخش‌تر، متوازن‌تر و معنادارتر ایجاد می‌کنند و روح و روان خود را پرورش می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه تهران بود. روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی و با استفاده از فن...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی

هدف این پژوهش شناسایی مولفه­های هوش سازمانی در دو بعد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی و سپس شناسایی سطح هوش سازمانی در یک بانک تجاری می­باشد. بدین منظور با بررسی ا دبیات موضوع، شناسایی و تقسیم‌بندی مولفه­ها از دیدگاه معرفت‌شناختی، در سه گروه‌شناختی، رفتاری و عاطفی/ اجتماعی، با هدف ارائه مدل مفهومی صورت گرفت. سپس با بکارگیری معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای 23 SPSS و Smart PLS آزمون‌ها لازم جهت بررسی و تا...

متن کامل

تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

هدف از این پژوهش تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کارشناسان معاونت­های شش‌گانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 است (حدود 340 نفر) و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای-تصادفی متناسب با حجم 180 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 29

صفحات  209- 220

تاریخ انتشار 2015-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023