× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

نویسندگان

چکیده

سم استوانه ای همواره موضوعی بسیار جذاب بوده است و این از زمانی آغاز شد که ارشمیدس، تنها از طریق مفاهیم هندسی ثابت کردکه حجم سم استوانه ای 1/6 حجم مکعب محاطی آن است. در این مقاله با استفاده از مثلثات و حسابگان دیفرانسیل و انتگرال، چگونگی محاسبه حجم سم استوانه ای ارائه شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

A U TO C A D /D IG IT A L A R T Au to CA D 1 I nt ro du ct or y 2 D .... .... .... .... .... ..$ 83 5 Au to CA D 2 A dv an ce d 2D ... .... .... .... .... .... .... $8 35 Au to CA D 3 3 D M od eli ng ... .... .... .... .... .... .... .$ 83 5 Au to CA D 4 R en de rin g a nd Cu sto m iz at io n . .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...$ 83 5 Au to CA D C er tifi ca te ... ...

Pathogenesis and Immunology, University at Buffalo, Buffalo, NY, USA 2University of Pittsburgh, Department of Medicine, Division of Rheumatology and Clinical Immunology, Pittsburgh, PA, USA 3Department of Flow Cytometry, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA 4Amnis Corporation, Seattle, WA, USA 5Department of Gynecologic Oncology, Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY, USA July 2...

[This corrects the article DOI: 10.5888/pcd13.160083.].

We have considered several special counting sequences. For instance, the sequence n! counts the number of permutations of an n-set; the sequence D n counts the number of derangements of an n-set; and the the Fibonacci sequence f n counts the pairs of rabbits.

ADME and toxicology testing are one of the most important research activities related to new drug discovery. Ensuring a good ADMET study will accelerate approval and therefore commercialization of your drug product – and hence pharmacokinetics remain at the forefront of drug formulation and development Since the pharmaceutical and biotechnology companies are utilising innovative technologies, A...

This corrects the article DOI: 10.5888/pcd12.150491.