× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Firoozeh Mohammadi Hassanabadi

PhD candidate of semiotics and culture studies, University of Tartu, Estonia

[ 1 ] - Rainbow of Translation: A semiotic approach to intercultural transfer of colors in children's picture books

Abstract The aim of intercultural translation is to communicate. Communication is acted via verbal as well as visual means. The interaction of verbal and visual means of communication makes a set of complex situations which demand special attention in translation. One context in which the interaction of visual and verbal elements gets vital importance is children’s picture books. Color is an in...

[ 2 ] - Training Language Teachers: An educational semiotic model

Abstract The changing culture toward multimodality enforces acquiring visual literacy in every aspect of today’s modern life. One of the fields intermingled with using various modes in different variations is language teaching and learning, especially for and by young learners. Young language learners’ (5-12 years old) lack of world experience forces them to make the most use of non-verbal mode...

[ 3 ] - TRANSLATING CULTURAL SIGNS IN CHILDREN’S PICTURE BOOKS

Every happening in one's life may be regarded by her/him as a leading phenomenon to other happenings. This leading phenomenon which can anticipate the subsequent happenings is called SIGN. Signs are unique for every group of human being and hence culture-specific. This is even true for every individual. Signs permeate in every aspect of universe. Among these fields, children's literature is stu...

[ 4 ] - رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

نشانه شناسی واژه‌های قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است که اولاً خداوند آن را معجزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قرآن دارند، آن را عرضه نمایند، ثانیاً متن قرآن به خودی خود، دارای واژگانی است که با فرض حذف واژه قرآنی و جانشین کردن واژه دیگر، همه معنای عباراتی که در آیه آمده دچار اختلال می‌شود. یکی از این صدها واژه کلید در قرآن کر...

[ 5 ] - تحقیقات ریاضی در دبیرستان: تجربه برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم

تحقیق اصیل ریاضی در سطح بالا توسط دانش آموزان دبیرستانی امکان پذیر است. به ویژه چنانچه روند برنامه تحقیقاتی مناسب انتخاب شده و زیر نظر مربیان با تجریه انجام شود منجر به تربیت محققان جوان می گردد. برنامه ریزی برای تحقیق در ریاضی، مهندسی و علوم، چنین تجربه ای را به اثبات رسانده است.

[ 6 ] - روش ارشمیدس: قضایای 13 و 14

سم استوانه ای همواره موضوعی بسیار جذاب بوده است و این از زمانی آغاز شد که ارشمیدس، تنها از طریق مفاهیم هندسی ثابت کردکه حجم سم استوانه ای 1/6 حجم مکعب محاطی آن است. در این مقاله با استفاده از مثلثات و حسابگان دیفرانسیل و انتگرال، چگونگی محاسبه حجم سم استوانه ای ارائه شده است.

[ 7 ] - چگونگی ارائه یک سخنرانی

هیچکس دوست ندارد که در یک سخنرانی بد شرکت کند، امّا متاسفانه مکرراً برای افراد پیش می‌آید. هیچکس قصد ندارد که یک سخنرانی بد ارائه کند، امّا احتمالاً همه ما چنین کرده‌ایم. پال هالموس ‎‎ مقاله ای زیبا درباره چگونگی ارائه یک سخنرانی نوشت و توصیه اش هنوز مورد استفاده است (و قسمتی از آن اینجا تکرار می‌شود). با این حال فناوری‌های جدید، شرکت کنندگان متفاوت و جایگاه‌های مختلف ارائه، تغییراتی را در چگونگی ا...

[ 8 ] - Rainbow of Translation: A semiotic approach to intercultural transfer of colors in children's picture books

Abstract The aim of intercultural translation is to communicate. Communication is acted via verbal as well as visual means. The interaction of verbal and visual means of communication makes a set of complex situations which demand special attention in translation. One context in which the interaction of visual and verbal elements gets vital importance is children’s picture books. Color is an in...

[ 9 ] - Training Language Teachers: An educational semiotic model

Abstract The changing culture toward multimodality enforces acquiring visual literacy in every aspect of today’s modern life. One of the fields intermingled with using various modes in different variations is language teaching and learning, especially for and by young learners. Young language learners’ (5-12 years old) lack of world experience forces them to make the most use of non-verbal mode...