روش تجزیه‌وتحلیل پایدار با استفاده از شبیه‌‌سازی مونت‌کارلو برای حل مسئله دوهدفه مکان‌‌یابی تسهیلات ظرفیت‌‌دار چندمحصولی و چند‌‌منبعی در لجستیک سبز

نویسندگان

  • فروغ معین مقدس استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
  • مهسا جهانگرد کارشناسی‌‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
چکیده مقاله:

مسئله مکان‌‌یابی تسهیلات یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین مباحث در حوزه‌‌ مسائل تصمیم‌‌گیری است. کاهش هزینه‌‌ها همواره یکی از اصلی‌‌ترین اهداف این مسائل بوده است. در سال‌‌های اخیر با افزایش نگرانی‌‌های زیست‌محیطی، توجه به انتشار گازهای مضر و آلودگی‌‌های ناشی از آن‌ها به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای تأثیرگذار در امر مکان‌‌یابی تسهیلات و نیز تخصیص مشتریان به آن‌ها درآمده است. در این مقاله، مسئله دو‌‌هدفه مکان‌‌یابی تسهیلات ظرفیت‌‌دار چند‌‌منبعی و چند‌‌محصولی با توجه همزمان به هزینه‌‌های مالی و میزان انتشار گاز  موردبررسی قرار گرفته است. ابتدا، مدل ریاضی مسئله ارائه و سپس برای حل مسئله از روش تجزیه‌وتحلیل پایدار به کمک شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. با به‌کارگیری این روش می‌‌توان میزان پایداری جواب‌‌های بهینه‌‌ پارتو به‌منظور تصمیم‌‌گیری بهتر برای تأسیس انبارها و تخصیص مشتریان به آن‌ها را تعیین نمود. درنهایت، نتایج محاسباتی ارائه و تحلیل شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد مشتریان افزایش داده و سهم بیشتری از بازاررا کسب نمایند. در این پژوه...

متن کامل

ارائه روش نوینی برای بهینه سازی مسئله مسیریابی خودرو ظرفیتدار با رویکرد حمل و نقل سبز

صنعت حمل ونقل به عنوان انتقال دهنده بار و مسافر، بدون شک یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. حمل ونقل جاده ای در این میان، علی رغم پیشرفت های صورت پذیرفته در حمل ونقل هوایی، ریلی، و دریایی، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده، و شرکت ها و سازمان ها به طور گسترده، به عنوان قابل اعتمادترین گزینه برای انجام فعالیت های لجستیکی خود بر آن تکیه می کنند. این در حالیست که این صنع...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 1

صفحات  57- 83

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023