ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

نویسندگان

  • زهرا ابروش - نویسنده و مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد پژوهشی، گروه زیست‌فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
  • محمد حسن عصاره استادپژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
  • میترا امام استادیارپژوهشی، گروه تحقیقات زیست‌فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
چکیده مقاله:

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.88.53.1.32.97 در بین گونه‌های درختان جنگلی سخت چوب، Eucalyptus citriodoraدرخت سریع‌الرشدی است که به‌دلیل دارا بودن اسانس معطر در عطرسازی، داروسازی و داشتن چوب نرم و سبک در صنایع کاغذسازی و مبل‌سازی کشت می­شود. در این تحقیق، ریزازدیادی E. citriodora به روش کشت جوانه جانبی در محیط کشت‌های MS و WPM بررسی شد. سترون‌سازی با دو محلول کلرید جیوه 1/0 درصد و هیپوکلریت سدیم 20 درصد حجمی اعمال گردید. شاخه‌زایی با هورمون‌های سیتوکینین (BAP، Kin)، اکسین (IBA) و جیبرلین (GA3) در دو سطح محیط کشت در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. ریشه‌زایی نیز با هورمون‌های اکسین IBA، NAA و IAA در محیط کشت MS (2/1 نیترات) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. آماربرداری از تعداد شاخه‌ها و جوانه‌ها، طول شاخه، سبزینگی، تعداد گیاهچه‌های ریشه‌دار شده و تعداد کل ریشه انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین تیمار سترون‌سازی محلول هیپوکلریت سدیم 20 درصد حجمی به مدت 18 دقیقه بود. تکثیر مطلوب و رشد طولی شاخه در محیط کشت MS (2/1 نیترات) و هورمون‌های سیتوکینین BAP، Kin، GA3و IBA به‌ترتیب در غلظت‌های (3/0، 2/0، 1/0 و 01/0) و (3/0، صفر، 1/0 و 01/0) میلی‌گرم در لیتر، به‌همراه 200 میلی‌گرم در لیتر PVP بود. ریشه‌زایی مطلوب در محیط کشت MS (2/1 نیترات)، با تیمار هورمونی NAA 1 میلی‌گرم در لیتر و تیمار تلفیقی IAA + IBA 5/0میلی‌گرم در لیتر ‌به‌دست آمد. در نهایت، گیاهچه‌های ریشه‌دار شده در شرایط گلخانه سازگار شدند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کشت بافت روش مناسبی برای تکثیر این گونه ارزشمند در زمانی کوتاه می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ریزازدیادی پایۀ بالغ و دانهال گونۀ اکالیپتوس گلوبولوس (Eucalyptus globulus)

اکالیپتوس گلوبولوس blue gum (E. globulus) از جمله گونه‌های مهم و تندرشد برای جنگلکاری و بهره‌برداری در صنایع چوب، کاغذ، تولید اسانس و عسل مرغوب است. با توجه به آنکه ناسازگاری عمل پیوند و رد آن و همچنین عدم ریشه‌زنی قلمه‌ها در بافت‌های بالغ مشکلاتی اساسی در اکالیپتوس‌هاست، تکثیر گیاه مزبور به‌کمک روش‌های ریزازدیادی در این تحقیق انجام گرفت. جوانه‌های رویشی جانبی از پایه‌های بالغ...

متن کامل

ریزازدیادی پایۀ بالغ و دانهال گونۀ اکالیپتوس گلوبولوس (eucalyptus globulus)

اکالیپتوس گلوبولوس blue gum (e. globulus) از جمله گونه های مهم و تندرشد برای جنگلکاری و بهره برداری در صنایع چوب، کاغذ، تولید اسانس و عسل مرغوب است. با توجه به آنکه ناسازگاری عمل پیوند و رد آن و همچنین عدم ریشه زنی قلمه ها در بافت های بالغ مشکلاتی اساسی در اکالیپتوس هاست، تکثیر گیاه مزبور به کمک روش های ریزازدیادی در این تحقیق انجام گرفت. جوانه های رویشی جانبی از پایه های بالغ برگزیده در جنگل ه...

متن کامل

ریزازدیادی Endl. Eucalyptus occidentalis

گونة Endl. Eucalyptus occidentalis از درختان مهم و تندرشد در زراعت چوب و بهره‌برداری اقتصادی در صنایع چرم‌سازی، کاغذسازی، تهیة اسانس و داروسازی است. در این تحقیق، ریزازدیادی این گونه به‌طریق کشت جوانه در محیط کشت MS و GD بررسی شد. بر روی نمونه‌ها، تیمار سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی اعمال شد. آزمایش‌فاکتوریل در قالب طرح‌ پایة کاملاًً تصادفی به اجرا درآمد. تیمار سترون‌سازی مو...

متن کامل

Evaluation of Eucalyptus citriodora essential oil on goat gastrointestinal nematodes.

Phytotherapy may be an alternative strategy for controlling gastrointestinal parasites. This study evaluated the anthelmintic efficacy of Eucalyptus citriodora essential oil (EcEO). The in vitro effects of EcEO were determined through testing the inhibition of egg hatching and larval development of Haemonchus contortus. EcEO was subjected to acute toxicity testing on mice, orally and intraperit...

متن کامل

ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

ریزازدیادیBlakely  E. gongylocarpa به‌وسیله کشت جوانه بررسی شد. تیمارهای مختلف سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی اعمال گردید. بهترین روش سترون‌سازی بذر، در محلول بنومیل 5/0% به مدت 15 دقیقه، شستشو با مایع ظرف‌شویی، شستشو زیر آب جاری به مدت 2 ساعت، 20 ثانیه غوطه‌وری در الکل اتیلیک 70% و 20 دقیقه هیپوکلریت سدیم 2% بود. از 22 تیمار محیط کشت، محیط MS محتوی نصف غلظت نیترات، BAP 1/0، Kin 2/0...

متن کامل

بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان توانایی دو گونه اکالیپتوس(Eucalyptus Microtheca, Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سنگین سرب و مس از خاک‌های آلوده بود. به‌منظور اجرای آزمایش نهال‌های 6 ماهه و یک‌دست اکالیپتوس تهیه شدند. برای اعمال تیمار فلزات سنگین، سه تیمار مس (غلظت‌های 5، 10، 20 میلی مولار) از منبع CuSO4 و سه تیمار سرب (غلظت‌های 50، 100 و 200 میلی مولار) از منبع Pb(NO3)2 جهت افزودن به خاک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  86- 97

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023