زمان‌بندی حمل و نقل کامیون‌ها در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با پنجره زمانی نرم با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای زمانی

نویسندگان

  • علی محتشمی گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
  • علی نجفی دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت صنعتی ،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
  • علیرضا ایرج پور استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد قزوین
  • مقصود امیری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

استراتژی لجستیک، یک مزیت مهم برای عملیات مدیریت زنجیره تامین است که نیاز به برنامه‌ریزی متمرکز عملیات برای کاهش زمان و تحویل به موقع محصول جهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد. در این مقاله هدف کمینه‌سازی زمان کل عملیات با لحاظ پارامترهای زمانی غیر قطعی و با رویکرد پنجره زمانی نرم در کل زنجیره تامین می‌باشد و با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی امکانی مدل برنامه ریزی ریاضی فازی را به مدل قطعی تبدیل می‌نماید. از آنجا که مدل مقاله از نوع برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح صفر و یک بوده و متعلق به مسائل با پیچیدگی NP-hard است زمان حل مسئله با افزایش ابعاد مساله به شدت و به صورت نمایی افزایش می‌یابد. لذا برای پیدا کردن جواب‌های نزدیک بهینه مساله از الگوریتم های ژنتیک ، الگوریتم شبیه‌سازی تبرید استفاده شده است.سپس این الگوریتم‌ها با معیارهایی با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تحلیل پایداری سیستم‌های سوئیچ‌شوندۀ خطی گسسته‌زمان با در نظر گرفتن تاخیر زمانی و عدم قطعیت پارامتری

در این مقاله شرایط پایداری برای یک سیستم سوئیچ‌شوندۀ خطی گسسته‌زمان در حضور عدم قطعیت پارامتری و تاخیر زمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تاخیر به‌صورت متغیر با زمان اما محدود فرض شده‌ و براساس تابعی‌های لیاپانوف، شروط کافی جهت تعیین حد بالای مجاز برای تاخیر زمانی مورد جستجو قرار می‌گیرد. علاوه براین، روش زمان سکون میانگین که یکی از ابزارهای موثر جهت بررسی پایداری در سیستم‌های سوئیچ‌شونده است، جهت...

متن کامل

برنامه ریزی حمل و نقل فرآورده های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل و نقل

در این پژوهش، شبکه توزیع فرآورده های نفتی در سطح پایین دستی مورد بررسی قرار می گیرد. این شبکه شامل خطوط حمل و نقل جاده ای و لوله ای است. با توجه به مفروضات و محدودیت های این شبکه، زمان توزیع فرآورده ها و تقاضای مصرف آن ها و مسیرهای حمل و نقل می تواند دارای پنجره زمانی باشد. همچنین برای انتقال فرآورده های نفتی گزینه های متفاوتی از نظر وسایل حمل و نقل و خط لوله وجود دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه یک ...

15 صفحه اول

حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن سفرهای چندگانه و پنجره های زمانی در مدیریت پسماند شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری

یکی از مهم‌ترین مسائل نگران‌کننده جوامع بشری در سال‌های اخیر مدیریت پسماند شهری بوده که از جمله ملزومات اصلی هر شهر می‌باشد و بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند برای هر شهر و حتی ساکنان روستاهای اطراف آن مشکل‌آفرین باشد. مناطق شهری بیشترین مقدار زباله را تولید کرده و در نتیجه به یک سیستم کارا جهت جمع‌آوری زباله و دفع آن نیازمند است که تعیین و تثبیت آن بسیار مشکل و هزینه‌بر است. در این راستا، این مقال...

متن کامل

جبران تاخیر زمانی متغیر با زمان در سیستم های کارکرد از دور با استفاده از رویتگر اغتشاش ارتباطی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدلسازی

این مقاله به بررسی یک ساختار جدید برای رویتگر اغتشاش ارتباطی در سیستم کارکرد از دور می­پردازد. در سیستم­های دارای تاخیر ناشناخته، حفظ پایداری سیستم با استفاده از رویتگر اغتشاش امکان پذیر می­باشد. از آنجا که این روش به مدل تاخیر زمانی نیازی ندارد، می­تواند برای سیستم­های کارکرد از دور که دارای کانال ارتباطی با تاخیر زمانی متغیر با زمان هستند، به کار گرفته شود. بنابراین، در این مقاله ابتدا به برر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 4

صفحات  81- 125

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023