سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

نویسندگان

  • بابک حیدری علیزاده استادیار، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
  • علی اکبر کیهانیان دانشیار، مؤسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده‌ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال و گاما-والرولاکتون بدست آمد و سپس محصول با احیای کاتالیستی هیدروژنه شده و بعد از قرار گرفتن تحت شرایط اسیدی به olean تبدیل گردید. قدرت جلب کنندگی فرومون سنتز شده مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae ، با دز‌های 1، 2، 5، 50 و 100 میلی گرم در مقایسه با فرومون خارجی اگریسنس در 4 تکرار در یک باغ زیتون به مساحت 3 هکتار در منطقه کلج (طارم سفلی- قزوین) ارزیابی شد. تله‌های چسبی زرد رنگ در قسمت میانی و سمت جنوبی درخت‌ها و به فاصله حداقل 100 متری از هم دیگر نصب شد. فرومون ها به مدت یک ماه در باغ نصب و میزان شکار مگس هر هفته شمارش وهمزمان تله چسبی به طور هفتگی تعویض گردید. تجزیه واریانس داده های این آزمایش نشان می دهد که در طی دو هفته اول میزان جلب تله های تولید شده با دز های 50 و 100 با نمونه خارجی اختلاف معنی داری ندارد و بیشترین شکار را در این بررسی داشته ولی از هفته های سوم به بعد مقدار جلب مگس در مقایسه با نمونه خارجی کاهش یافته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون bactrocera oleae (rossi) (dip. tephritidae) تولید داخل

مگس میوه زیتون bactrocera oleae (rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال...

متن کامل

ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش‌های مختلفی برای کنترل این آفت به­ کار گرفته می‌شود که عبارتند از کاربرد تله‌های مختلف همراه با مواد جلب‌کننده یا فرومون­ های جنسی، سم‌پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به‌صورت لکه‌ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش "جلب و شکار" با استفاده از تله‌های مگنت­اُل در مقایسه با سایر تله‌های جلب‌کننده غذ...

متن کامل

مقایسه‌ی ویژگی‌های زیستی مگس زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، روی ارقام زیتون در شرایط آزمایشگاه

مگس زیتون، Gmelin Bactrocera oleae، از آفات مهم میوه‌ی زیتون در اغلب مناطق زیتون‌کاری محسوب می‌شود. زیست‌‌شناسی این آفت روی پنج رقم زیتون در شرایط آزمایشگاه با دمای 2 ± 25 درجه‌ی سیلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کل مدت زمان رشد و نمو مراحل نابالغ مگس زیتون روی پنج رقم زیتون اختلاف معنی‌داری وجود ندارد؛ ‌هرچ...

متن کامل

بررسی تنوع جمعیت‌های جغرافیایی مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. : Tephritidae، در استان گیلان، با بهره‌گیری از ریخت سنجی هندسی

مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae از آفات مهم محصول زیتون در بسیاری از نقاط جهان به حساب می‌آید. تاکنون در ایران مطالعه‌ای روی ساختار جمعیت این حشره انجام نشده است. در این پژوهش، به منظور بررسی تنوع  ریخت شناختی، جمعیت‌های جغرافیایی مگس میوه زیتون از 5 منطقه استان گیلان جمع‌آوری شدند. 14 لندمارک روی بال انتخاب شد و شکل بال با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی مقایسه شد. پس از محاسبه پارشیال وارپ (P...

متن کامل

مقایسه میزان آلودگی 22 رقم زیتون به مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)، در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم استان زنجان

مگس میوه زیتون، Bactrocera oleae (Rossi)، از آفات مهم زیتون می‌باشد که از سال 1382 به کشور وارد شده است و هم‌اکنون حسب شرایط آب‌وهوایی، به محصول زیتون خسارت قابل توجهی وارد می‌نماید. در این تحقیق، در سال‌های 1384‌، 1386 و 1388 تعداد 22 رقم از ارقام خارجی و ژنوتیپ‌های بومی از نظر آلودگی به آفت مورد مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش میزان آلودگی ارقام از ابتدای سخت شدن هسته میوه زیتون تا زمان برداشت،...

متن کامل

پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون bactrocera oleae (diptera: tephritidae) در شرایط آزمایشگاه

مگس میوه زیتون، bactrocera oleae مهمترین آفت زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب  می شود. لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه زیتون باعث ایجاد خسارت کمی و کیفی زیتون های کنسروی و روغنی می شود. طی تحقیق حاضر پارامترهای زیستی و تولید مثلی آفت در شرایط مطلوب آزمایشگاهی (دمای1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) و روی میوه زیتون رقم زرد مورد بررسی قر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 84  شماره شماره 2

صفحات  291- 300

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021