شناسایی خرابی جعبه‌دندة آسیـای مـواد در کارخانة سیمان باهارلی ترکمنستان با استفاده از آنالیز ارتعاشات

نویسندگان

چکیده

در این مقاله‏‌ به مسئلة فرونشاندن ارتعاشات خودتحریک در فرایند میکروفرزکاری به‌منظور دستیابی به دقت بیشتر، کیفیت سطح بهتر و نرخ برداشت ماده بالاتر پرداخته شده است. فرایند میکروفرزکاری به‌صورت سیستمی دو درجه آزادی مدل شده و آثار خروج از مرکز ابزار برش نیز در نظر گرفته شده است. به‌منظور افزایش پایداری سیستم در عمق برش بیشتر و در نتیجه نرخ برداشت مادة بالاتر، جاذب‌های ارتعاشی خطی و غیرخطی طراحی شده‌اند و مقادیر پارامترهای آنها توسط یک الگوریتم توسعه‌یافته بهینه شده است. تأثیر این جاذب‌ها بر پاسخ زمانی سیستم و ناحیة پایداری آن بررسی و نشان داده شده است که ارتعاشات سیستم به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته و ناحیة پایداری نیز به‌طور محسوسی گسترش یافته است. در نهایت عملکرد انواع جاذب‌های ارتعاشی با یکدیگر مقایسه و بهترین نوع آن مشخص شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی خرابی جعبه دندة آسیـای مـواد در کارخانة سیمان باهارلی ترکمنستان با استفاده از آنالیز ارتعاشات

در این مقاله‏ به مسئلة فرونشاندن ارتعاشات خودتحریک در فرایند میکروفرزکاری به منظور دستیابی به دقت بیشتر، کیفیت سطح بهتر و نرخ برداشت ماده بالاتر پرداخته شده است. فرایند میکروفرزکاری به صورت سیستمی دو درجه آزادی مدل شده و آثار خروج از مرکز ابزار برش نیز در نظر گرفته شده است. به منظور افزایش پایداری سیستم در عمق برش بیشتر و در نتیجه نرخ برداشت مادة بالاتر، جاذب های ارتعاشی خطی و غیرخطی طراحی شده­...

متن کامل

شناسایی خرابی جعبه دنده آسیـای مـواد در کارخانه سیمان باهارلی ترکمنستان با استفاده از آنالیز ارتعاشات

در این مقاله‏ به مسئله فرونشاندن ارتعاشات خودتحریک در فرایند میکروفرزکاری به منظور دستیابی به دقت بیشتر، کیفیت سطح بهتر و نرخ برداشت ماده بالاتر پرداخته شده است. فرایند میکروفرزکاری به صورت سیستمی دو درجه آزادی مدل شده و آثار خروج از مرکز ابزار برش نیز در نظر گرفته شده است. به منظور افزایش پایداری سیستم در عمق برش بیشتر و در نتیجه نرخ برداشت ماده بالاتر، جاذب های ارتعاشی خطی و غیرخطی طراحی شده ...

متن کامل

قابلیت آنالیز ارتعاشات برای شناسایی خرابی چرخ‌دنده‌های آسیا مطالعه موردی در کارخانة فرآوری مجتمع معدنی صنعتی گل‌گهر

در این مقاله نتایج پژوهشی در رابطه با کاربرد روش ارتعاش‌سنجی از مجموعه روش‌های پایش ‌وضعیت در پیش‌بینی عیوب محتمل در آسیای نیمه‌خودشکن مطرح شده است. در واقع، در این مقاله از روش مذکور به‌طور خاص برای عیب‌یابی چرخ‌دنده‌های سیستم محرکه تجهیز استفاده شده است. داده‌برداری‌های انجام‌شده در حوزة زمان است که با استفاده از تبدیل فوریة سریع به حوزة فرکانس منتقل شده است. با مطالعة نتایج در حوزة فرکانس مش...

متن کامل

قابلیت آنالیز ارتعاشات برای شناسایی خرابی چرخ دنده های آسیا مطالعه موردی در کارخانة فرآوری مجتمع معدنی صنعتی گل گهر

در این مقاله نتایج پژوهشی در رابطه با کاربرد روش ارتعاش­سنجی از مجموعه روش­های پایش ­وضعیت در پیش­بینی عیوب محتمل در آسیای نیمه­خودشکن مطرح شده است. در واقع، در این مقاله از روش مذکور به طور خاص برای عیب یابی چرخ­دنده­های سیستم محرکه تجهیز استفاده شده است. داده برداری های انجام شده در حوزة زمان است که با استفاده از تبدیل فوریة سریع به حوزة فرکانس منتقل شده است. با مطالعة نتایج در حوزة فرکانس مش...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  69- 76

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021