شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

نویسنده

چکیده مقاله:

حوزه کسب و کار، از جمله حوزه‌های مهم و مطرح دنیاست و موتور محرک اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. برخورداری نظام جمهوری اسلامی ایران از یک نظام کسب و کار و اقتصاد اثربخش و کارآمد، مستلزم تلازم با فرهنگ و ارزش‌هایی است که با ماهیت شریعت اسلام سازگار و همسو باشد. این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفه‌های ارزشی در کسب و کار و عرصه عملیات اقتصادی انجام می‌شود. به منظور نیل به هدف تعیین شده ضمن مرور مبانی نظری و پایه تحقیق، مبانی دینی (آیات قرآن کریم، احادیث و روایات، بیانات امام خمینیe و سخنان و تدابیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی) بررسی و کنکاش شد. تحقیق حاضر به لحاظ نوع تحقیق، در زمرۀ تحقیقات کاربردی به شمار می‌رود و از حیث ماهیت، تحقیق توصیفی−کیفی است که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی، اطلاعات مورد نیاز، جمع‌آوری و تحلیل گردید. در این تحقیق مؤلفه‌ها و شاخص‌های مستخرج از مبانی دینی در ارتباط با موضوعات اقتصاد و کسب و کار، در دو بعد عمومی و اختصاصی و متناسب با دو بعد کلی در زیرشاخه‌های وابسته به هر کدام، دسته‌بندی شدند. در نهایت شاخص‌های مدیریت جهادی 24 مورد، مؤلفه‌ها و معیارهای استخراج شده از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث در بعد عمومی حوزه کسب و کار، 53 مؤلفه و در بعد تخصصی و حرفه‌ای کسب و کار 58 مؤلفه می‌باشد و مؤلفه‌های ناظر بر اقتصاد مقاومتی مستخرج از بیانات مقام معظم رهبری مدظل‌العالی، 26 مورد می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی

تأکید رهبر انقلاب بر مقوله‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این مباحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش مدیریت دانش و مدی...

متن کامل

رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش­های دینی، قناعت و توجه به بیت­المال، مدیریت مشارکت­پذیر، سخت­کوشی و خستگی­ناپذیری، خودباوری و انعطاف­پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی­دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل...

متن کامل

شناسایی مولفه های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انسانی توانمند دارد، می‌تواند نقش مهمی در توسعه مدیریت جهادی در سازمان‌های آینده ایفا کند چرا که این نهاد مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد، اگر دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه‌ای به مدیریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاه‌ها داشته باشد می‌توان انتظار داشت که علاوه بر توسعه مدیریت جهادی و رویکردها...

متن کامل

شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

هدف این پژوهش شناسایی مولفه‎های مدیریت جهادی از منظر قرآن است که باتوجه به ضرورت بکارگیری مدیریت متناسب با مبانی و بسترهای بومی، فرهنگی و ارزشی هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ ماهیت تحقیق نیز آمیخته است. جامعه آماری، کلیه خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی و مذهبی در حوزه مدیریت جهادی است که 36 نف...

متن کامل

شناسایی مولفه های مدیریت دانش و وضعیت پیاده سازی آنها؛(مطالعه موردی: دانشگاه کردستان)

هدف: امروزه دانش و سرمایه های فکری سازمان ها یکی از مزیت های اصلی رقابت محسوب می شود و می توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تاثیر گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های مدیریت دانش و وضعیت  پیاده سازی آنها در دانشگاه کردستان می باشد. روش: روش پژوهش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 12

صفحات  85- 112

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023