شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد)

نویسندگان

  • معصومه حبشی دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • مهدی میرزا دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • کامکار جایمند دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • یونس مستوفی دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

گیاه بالنگ (Citrus medica L.) یکی از گونه‌های خانواده مرکبات می‌باشد. اسانس پوست میوه بالنگ در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی کاربرد فراوان دارد. میوه‌های بالنگ در فصل پاییز از منطقه شمال ایران جمع‌آوری گردید و سپس از پوست میوه به روشهای تقطیر با آب و پرس سرد اسانس‌گیری شد. بازده اسانس تقطیر 6/0% و بازده اسانس پرس سرد 5/0% بدست آمد. برای شناسایی ترکیبهای اسانس از دستگاه‌های GC و GC/MS استفاده گردید. در اسانس تقطیری 25 ترکیب شناسایی شد که عمده‌ترین ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس، لیمونن (3/58%)، گاما-ترپینن (8/16%)، ژرانیال (6%)، نرال (8/4%)، ژرانیل استات (4/1%) ژرانیول (4/1%) بودند. در اسانس پرس سرد، 23 ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت و عمده‌ترین ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس، لیمونن (7/63%)، گاما-ترپینن (7/21%) و ژرانیال (3/1%) بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (citrus medica l.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد)

گیاه بالنگ (citrus medica l.) یکی از گونه های خانواده مرکبات می باشد. اسانس پوست میوه بالنگ در صنایع غذایی، دارویی و عطرسازی کاربرد فراوان دارد. میوه های بالنگ در فصل پاییز از منطقه شمال ایران جمع آوری گردید و سپس از پوست میوه به روشهای تقطیر با آب و پرس سرد اسانس گیری شد. بازده اسانس تقطیر 6/0% و بازده اسانس پرس سرد 5/0% بدست آمد. برای شناسایی ترکیبهای اسانس از دستگاه های gc و gc/ms استفاده گر...

متن کامل

استخراج و شناسایی روغنهای اساسی پوست تازه میوه نارنج Citrus aurantium var. amara L. با روش پرس سرد و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (SFE)

هیدروکربنهای ترپنی، ترکیبات اصلی اسانسی پوست میوه مرکبات می‌باشند؛ مهمترین این ترپنها، لیمونین است. این ترکیب به حرارت حساس بوده و روشهای استخراجی مبتنی بر حرارت مانند تقطیر با آب جوش یا بخار آب جوش برای استخراج ‌آن مناسب نیست. دو روش مناسب استخراج، استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (SF-CO2) و روش صنعتی پرس سرد می‌باشد. دراین پژوهش، همزمان از روش استخراج پرس سرد و روش استخراج با سیال فوق بحر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب

بذر مرزه Satureja hortensis در بهار 77 در ایستگاه تحقیقاتی البرز کشت و در تابستان گیاه برداشت شد. اسانس سرشاخه گیاه در مرحله گلدهی کامل به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با (کلونجر) استخراج شد که بازده آن به ترتیب 1.2</...

متن کامل

استخراج و شناسایی روغنهای اساسی پوست تازه میوه نارنج citrus aurantium var. amara l. با روش پرس سرد و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (sfe)

هیدروکربنهای ترپنی، ترکیبات اصلی اسانسی پوست میوه مرکبات می باشند؛ مهمترین این ترپنها، لیمونین است. این ترکیب به حرارت حساس بوده و روشهای استخراجی مبتنی بر حرارت مانند تقطیر با آب جوش یا بخار آب جوش برای استخراج آن مناسب نیست. دو روش مناسب استخراج، استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (sf-co2) و روش صنعتی پرس سرد می باشد. دراین پژوهش، همزمان از روش استخراج پرس سرد و روش استخراج با سیال فوق بحران...

متن کامل

مقایسه روشهای تقطیر، تقطیر با بخار آب و پرس سرد در اسانس گیری از پوست پرتقال

هدف از این تحقیق بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن و همچنین دو روش متفاوت اسانس گیری بر مقدار و اجزاء متشکله اسانس پوست پرتقال می باشد. به این منظور ابتدا اسانسها مختصراً معرفی شده و روشهای مختلف استخراج آنها بیان گردید. در این بخش ماهیت سیستمهای تقطیر مورد بررسی قرار گرفت و درمقایسه با دیگر فرایندهای استخراج مانند استخراج با حلال و پرس سرد مزایا و معایب آن معین گردید. پس از آن طراحی آزمایشات ا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 4

صفحات  428- 436

تاریخ انتشار 2009-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023