ضرورت بازنگری در سیاست‌های تصویرگری اعتیاد در جامعه (مطالعه موردی: شهر کرج)

نویسندگان

  • علی عربی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
چکیده

اعتیاد مسأله‌ای با ابعاد گسترده است که مهم­ترین نقطه­ی تلاقی دیدگاه‌های متفاوت در ارتباط با آن مبحث پیشگیری است. در پژوهش حاضر در بخش اول با رویکردی کیفی و نگاه آسیب‌شناسی به بررسی نتایج سیاست‌های تصویرگری اعتیاد در شهر کرج پرداخته شده است، و در بخش دوم با رویکرد کمی نتایج حاصل با روش پیمایش اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند که داده‌های مورد نیاز این بخش بوسیله­ی پرسشنامه­ی محقق ساخته فراهم شدند. یافته‌ها حاکی از آن بود که سیاست‌های رایج در دهه‌های اخیر باعث شده تا تصویر اعتیاد در ذهن جوانان با ویژگی‌هایی همچون کارتن‌خوابی، خمیدگی و ژولیدگی، بی‌اراده و سست بودن، بیکاری و مسأله‌ای عمدتاً متعلق به طبقات پایین، همراه باشد. این یافته با نتایج پیمایش اجتماعی نیز تأیید شد به نحوی که 80 درصد از پاسخگویان چنین تصویری را در ذهن خود داشتند. باید توجه داشت که این امر نه تنها باعث افزایش ضریب پیشگیری در جامعه­ی جوان ایران نشده بلکه به شکلی معکوس عمل نموده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ضرورت بازنگری در سیاست های تصویرگری اعتیاد در جامعه (مطالعه موردی: شهر کرج)

اعتیاد مسأله ای با ابعاد گسترده است که مهم­ترین نقطه­ی تلاقی دیدگاه های متفاوت در ارتباط با آن مبحث پیشگیری است. در پژوهش حاضر در بخش اول با رویکردی کیفی و نگاه آسیب شناسی به بررسی نتایج سیاست های تصویرگری اعتیاد در شهر کرج پرداخته شده است، و در بخش دوم با رویکرد کمی نتایج حاصل با روش پیمایش اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند که داده های مورد نیاز این بخش بوسیله­ی پرسشنامه­ی محقق ساخته فراهم شدند. ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران

طرح مسئله: مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییرات میزان جرایم مواد مخدری در کشور می باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین نماید. روش: روش تحقیق این پژوهش روش طولی تطبیقی است . جامعۀ آماری تحقیق را کلیه استان های کشور در طی سالهای 80 1368 تشکیل می دهد و واحد تحلیل نیز استان است . با این زمینۀ روش شناسی، مهم ترین متغیرهای تحقیق در یک چارچوب نظ...

متن کامل

مطالعه جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران

طرح مسئله: مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییرات میزان جرایم مواد مخدری در کشور می باشد؛ تا از این طریق بتواند سهم هر یک از متغیرهای مستقل را شناسایی و تعیین نماید. روش: روش تحقیق این پژوهش روش طولی تطبیقی است . جامعۀ آماری تحقیق را کلیه استان های کشور در طی سالهای 80 1368 تشکیل می دهد و واحد تحلیل نیز استان است . با این زمینۀ روش شناسی، مهم ترین متغیرهای تحقیق در یک چارچوب نظ...

متن کامل

کودک آزاری و ضرورت بازنگری در قوانین

بررسی بزه کودک آزاری و تحلیل و کنکاش در خصوص قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان در حفظ حقوق آنان در حیطه کیفری از مسائل بسیار مهم در عرصه حقوق کودکان بزه دیده می باشد. کودک آزاری که به هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم، روان و یا سعادت، رفاه و بهزیستی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال شود، تعریف می شود ممکن است از سوی افراد مختلف به خصوص افرادی که رابطه نزدیکی با کودک دارند ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 1

صفحات  7- 34

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021