طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

نویسندگان

  • سمانه مظفری گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
  • محسن شمسی گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
  • مهدی رنجبران گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
  • نسرین روزبهانی گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
چکیده

مقدمه: ضرورت سنجش تداوم رفتارهای پیشگیری­کننده، مورد تأکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد و دستیابی به این هدف، مستلزم به­ کارگیری ابزاری مناسب در متون علمی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده صورت پذیرفت. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393 با روش نمونه­ گیری تصادفی بر روی 231 نفر از مادران دارای کودک زیر 6 سال مراجعه­ کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آزادشهر انجام شد. روایی صوری کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت و شاخص روایی محتوای ابزار، با قضاوت کیفی یک پانل 10 نفره خبرگان محاسبه گردید، سپس پایایی با تعیین توافق درونی (ضریب آلفای کرونباخ) تخمین زده شد و مورد تأیید قرار گرفت. یافته­ ها: روایی سؤالاتی که شاخص روایی محتوایی آنها کمتر از حد مجاز بود، اصلاح شد و تغییرات لازم در آنها صورت گرفت. سپس مراحل روایی آنها تکرار شد تا مقدار مطلوب یعنی نسبت روایی محتوا بیش از 62/0 و شاخص روایی محتوا بیشتر از 79/0حاصل شد. پایایی آنها با تست آلفای کرونباخ و مقدار بیش از 7/0 تأیید شد. نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه شواهد مناسبی در خصوص ابزار مناسب پایا و روا جهت سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده را فراهم نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از خوددرمانی در مادران شهرستان آزادشهر در سال 1393

  Background: Since the self -medication it can make an important problem for the individual and society. Especially in young children due to the fact that the development were double importance , the aim of this study was to measure the theoretical constructs theory of planned behavior model in behavior has been investigated.   Methods: This is an analytical and cross-sectional study that was ...

متن کامل

طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

چکیدهزمینه و هدفمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال‌های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل مؤثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی‌که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه باهدف طراحی وروان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش عوامل مؤثر بر ...

متن کامل

طراحی و روانسنجی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی در دانش آموزان بر اساس مدل بزنف

مقدمه مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از لیشمانیوز و شناخت عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل بزنف در دانش‌آموزان شهر نیشابور انجام شد. مواد و روش‌‌ها در مطالعه مقطعی حاضر، برای 25 نفر از جامعه مورد بررسی، ابزار اولیه طراحی شد. اعتبار صوری با مشارکت 20 نفر از دانش‌آموزان و اعتبار محتوا از طریق پانل خبرگان با مشارکت 10 نفر متخصص آموزش بهداشت و متخص...

متن کامل

تعیین کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال بر اساس تئوری انگیزش محافظت

مقدمه: سوانح و حوادث اولین علت مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال بویژه درکشورهای با درآمد پایین و متوسط است. هدف: هدف این مطالعه مشخص کردن تعیین‌کننده‌های رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران دارای کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان جویبار بر اساس تئوری انگیزش محافظت است. مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی در سال 1390، 190 مادر به روش تصادفی ا...

متن کامل

طراحی و روان سنجی ابزار مراقبت از نشانه های خطر کودکان کمتر از پنج سال بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

Background and Aim: Currently there is no standardized and validated questionnaire for assessing the care of danger signs in children less than 5 years by the mothers based on behavioral patterns. The aim of this study was to develop and evaluate psychometrically an instrument for assessment of the care of danger signs in children less than 5 years old by the mothers based on the Health Belief ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2017-05-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022