محسن شمسی

گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

[ 1 ] - طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقدمه: ضرورت سنجش تداوم رفتارهای پیشگیری­کننده، مورد تأکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد و دستیابی به این هدف، مستلزم به­ کارگیری ابزاری مناسب در متون علمی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده صورت پذیرفت. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393 با روش نمونه­ گیری تصادفی بر روی...

[ 2 ] - بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393

خلاصه مقدمه: دوران شیرخواری از نظر رشد و تکامل از حساس‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد محسوب می‌شود و شیر مادر کامل‌ترین غذا برای شیرخوار در طی چند ماه اول زندگی است. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393 می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 283 نفر از مادران دارای کودک 6 ماهه به روش نمونه‌گیری ...

[ 3 ] - تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از واریس پا در پرستاران

Background and aim : Professional nursing is a high risk of developing varicose leg. Threfore the aim of this study was to determine the effect of education based on health belief model on preventive behaviors of Varicose vein in nurses. Methods: This is a quasi-experimental study that was carried out on 100 nurses were selected and divided randomly into two case and control groups. Participan...

[ 4 ] - سنجش سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف خودسرانه داروها در مادران باردار شهر اراک

زمینه و هدف: امروزه استفاده از مدل‌های آموزشی جهت تعیین علل عدم پذیرش رفتارهای مرتبط با سلامت رو به فزونی است. یکی از مدل‌هایی که در طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است، مدل اعتقاد بهداشتی می‌باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در رابطه با رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف خودسرانه داروها در زنان باردار صورت گرفت. روش بررسی : پژوهش حاضر به‌صورت یک مطالعه مقطعی‌ـ‌تحلیل...

[ 5 ] - آگاهی، اعتقادات و عملکرد رابطین بهداشتی شهر ملایر در خصوص هپاتیت B: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی

Introduction: Hepatitis B is an infectious disease as a major health problem worldwide. Since the selection of an educational model results in its start and continuation in a right destination, the purpose of the present study was to determine the knowledge, beliefs and performance of Malayer city’s health volunteers about hepatitis B based on the health belief model (HBM). Methods: In...

[ 6 ] - بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

مقدمه : تشنج ناشی از تب شایع ترین اختلال عصبی و شایع ترین نوع تشنج در کودکان زیر شش سال می باشد. با توجه به نقش مهم مادران در کنترل این بیماری و ماهیت نگران کننده آن، این مطالعه به منظور بررسی رفتار مادران شهر اراک در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان خود بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که در آن 100 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشت...

[ 7 ] - Knowledge, self-efficacy, and practice among nurses for prevention of chronic low back pain in Arak, Iran, in 2014

  Background: Chronic low back pain (CLBP) is an important occupational injury. Musculoskeletal injuries, especially CLBP, are prevalent in the nurses, and can lead to reduced productivity, work absenteeism, and work disability.   The purpose of this study was to determine nurses' knowledge of the risk factors of low back pain (LBP) and their self-efficacy in coping with the risk f...

[ 8 ] - بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در زمینه ی خود درمانی

زمینه و هدف: مصرف خود سرانه و بدون نسخه ی دارو می تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند و به ویژه این امر در جامعه ی زنان به دلیل واقع شدن در دوران حساسی هم چون بارداری و شیردهی از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد؛ چرا که تولد نوزاد ناهنجار می تواند مشکلات خانوادگی و اجتماعی زیادی را ایجاد کند. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار شهر اراک در زمینه خوددرمانی ...

[ 9 ] - تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار

سابقه و هدف: آلودگی هوا ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺩ و ﻣﺰﻣﻦ ﺭﺍ در مادران باردار ایجاد می کند. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری از مواجهه با هوای آلوده در زنان باردار صورت پذیرفت. مواد و روش­ ها: این مطالعه نیمه تجربی در دو بخش مقطعی و مداخله ای (نیمه تجربی) انجام گرفت. در مطالعه مقطعی 208 نمونه از زنان باردار به صورت تصادفی انتخاب و اطل...

[ 10 ] - مقایسه مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

  مقدمه: اگر نظام­های آموزشی دیدگاه درستی نسبت به پرورش استعدادهای درخشان خود نداشته باشند و تلاشی در جهت شناسایی و رفع مشکلات آنان مبذول نکنند ممکن است اثر منفی آن ­ ها بیشتر از اثر مثبت­شان باشد بنابر این توجه به مشکلات این قشر از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا این طرح با هدف بررسی مقایسه­ای مشکلات آموزشی از دیدگاه دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارایه برخی...

[ 11 ] - دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب

  مقدمه : افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش عالی کشور می باشد که نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه های جاری این مراکز می شود بلکه باعث ایحاد مسائل و مشکلات روحی- روانی، خانوادگی و احتماعی برای دانشجویان نیز می گردد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین علل موثر بر عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ارائه برخی از راهکارهای مناسب در این زمینه از دیدگاه دانشجویان صورت پذیرفته است.   روش ها: پژوهش حا...

[ 12 ] - بررسی تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف خود‌سرانه داروها در مادران باردار شهر اراک

سابقه و هدف: خود‌درمانی، یکی از مسایل مهم بهداشتی- اجتماعی است که می‌تواند معضلات بسیاری را برای فرد و جامعه ایجاد نماید. خوددرمانی به ویژه در زنان در دورانهای حساسی همچون بارداری و شیردهی از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد؛ زیرا تولد نوزاد ناهنجار، می‌تواند مشکلات خانوادگی و اجتماعی زیادی را ایجاد کند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگی...

[ 13 ] - Determinants of Physical Activity Behaviors among People Aged 30 to 50 Years: An Application of the Trans-Theoretical Model

Aims: Low mobility is the 4th common cause of human death. The Trans-Theoretical Model (TTM) is a health behavior change theory that describes the process of how people change their behavior. This study was conucted with the aim of investigating the determinants of Physical Activity (PA) behavior based on the TTM in 30-50-year-old individuals. Materials and Methods: In this cross sectional des...

[ 14 ] - Investigating Predictive Factors of Power of the Theory Planned Behavior (TPB) on the Prevention of Urinary Tract Infection in Mothers Under 2 Years of Age

Introduction: One of the most important problems in childhood is urinary tract infections, which can lead to permanent damage to the kidneys. The purpose of this study was to measure the constructs of the theory of planned behavior regarding the preventive behaviors of urinary tract infection in mothers with a dughter under two years of age. Methods: This is a cross-sectional and analytical st...

[ 15 ] - Effect of Education Based on Health Belief Model on Preventive Behaviors of Hepatitis B Disease in Health Volunteers

Aims: Hepatitis B virus infection is a major health problem worldwide. The purpose of this study was to evaluate the effect of education based on health belief model on preventive behaviors of hepatitis B disease in health volunteers Materials & Methods: In this semi-experimental study which was conducted in Malayer city in 2015, 128 health volunteers from eight Urban Health Centers in this ci...

[ 16 ] - Prediction of Preventive Behaviors of Retinopathy in Type 2 Diabetic Patients: An Application of the Theory of Planned Behavior

Introduction: Primary eye care is the most important element in the prevention of retinopathy. The present study aimed to assess the prevention of retinopathy in type 2 diabetic patients, based on the theory of planned behavior. Materials and Methods: This descriptive analytical study of need assessment was carried out on 94 random patients with type 2 diabetes, who were referred to a diabetes ...

[ 17 ] - The COVID-19 Pandemic: Public Knowledge, Attitudes and Practices in a central of Iran

Aims: There is a rapid increase in the number of people infected with COVID-19 throughout the world. The present study aimed to determine peoplechr('39')s knowledge, attitudes, and practices (KAP) regarding COVID-19 in an Iranian sample. Instruments & Methods: This was a population-based cross-sectional study conducted on people over 18 years of age in Saveh city, of Iran, in 2020. A multiple-...

[ 18 ] - Lead and Cadmium Contaminations in Fruits and Vegetables, and Arsenic in Rice: A cross sectional study on risk assessment in Iran

Background: High levels of heavy metals in food are general concerns including carcinogenic effects. According to studies, the accumulation of heavy metals in crops and consumption of these products in diet, has led to serious health concerns. This study investigated the concentrations of lead and cadmium in popular agricultural products. Methods: In this descriptive study, some fresh agricult...