عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان

نویسندگان

  • سید رضا طبایی عقدائی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
  • محمود نادری حاجی باقر کندی کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
چکیده مقاله:

در این تحقیق که نهال چهار ژنوتیپ Rosa damascenaاز استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشت و به منظور بررسی مواد معدنی مهم گیاه از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد سال 1382 اقدام به جمع آوری اندامهای گیاه گردید. جهت اندازه گیری عناصر معدنی سدیم, پتاسیم, منیزیم, کلسیم, منگنز, روی, مس, فسفر و ازت از دستگاههای ICP ،  Kjeltce  و Spectrophotometric  استفاده شده است. نتیجه تجزیه گلبرگ ژنوتیپ گیاه، استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان به ترتیب عبارتند از: سدیم (ppm160.4-127.4)، پتاسیم (ppm35.88-24.48)، منیزیم (ppm10.61-9.11)، کلسیم (ppm65.41-60.54)، منگنز (ppm0.094-0.073)، روی (ppm0.35-0.162)، مس (ppm0.30-0.207)، فسفر (mg/kg0.28-0.19) و ازت (%1.77-0.95) و در کاسبرگ برابر سدیم (ppm277.7-110.2)، پتاسیم (ppm38.53-25.72)، منیزیم (ppm24.27-12.36)، کلسیم (ppm196.3-57.63)، منگنز (ppm0.185-0.105)، روی (ppm0.62-0.156)، مس (ppm0.32-0.166)، فسفر (mg/kg0.39-0.23) و ازت (% 2.90-2.26) تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشت درون شیشه‌ای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) ژنوتیپ‌های استانهای آذربایجان شرقی و غربی

تکثیر گل محمدی به‌طور معمول به دلیل عدم تشکیل ریشه‌های نابجا به سختی صورت می‌گیرد. کشت درون شیشه‌ای، روش جایگزینی برای تکثیر ژنوتیپ‌های مذکور است. در این پژوهش تکثیر شاخه و ریشه‌زایی درون شیشه‌ای دو ژنوتیپ گل محمدی منطقه آذربایجان بررسی شد. تکثیر شاخه در محیط کشت MS صورت پذیرفت. در میان غلظت‌های مختلف TDZ و اکسین بیشترین ضریب تکثیر (33/1) و در ژنوتیپ آذربایجان غربی در تیمار حاوی 01/0 میلی‌گرم د...

متن کامل

Cytobiochemical Potentials of Rosa damascena Mill. Extract

Background and Objectives: There is a profound inclination among people toward consumption of herbs and herbal products. Some of these products are harmful while health-promoting potentials of some others should be discovered. In the present study the antibacterial, antioxidant, acute and subchronic and cancer cell toxicity of methanolic and aqueous extracts of Rosa damascena Mill. was

متن کامل

Effect of Rosa damascena Mill. flower extract on rat ileum

Rosa damascena flower is widely used for gastrointestinal (GI) disorders. However, its pharmacological action on isolated ileum has not been studied. In this research, the effect of extract of flower petals of R. damascena Mill. growing in Kashan, Iran, on ileum motility was investigated. Hydroalcoholic extract was prepared by percolation method. A section of rat ileum was suspended in an organ...

متن کامل

Volatile oil composition of Rosa damascena Mill. (Rosaceae)

The volatile oil obtained by hydrodistillation of the petals of Rosa damascena Mill. (Rosaceae) was analyzed by gas chromatography and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The yield of the oil was 0.12 % (v/w). Fifty compounds representing 99.06 % of the oil were characterized. The volatile oil was found rich in sesquiterpenes and aliphatic components, consisting of two monoterpenic es...

متن کامل

بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران

ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill) از مناطق مرکزی کشور جمع‌آوری و در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند. نمونه‌های مربوط به 6 استان از نظر درصد و عملکرد اسانس و نیز از نظر تعداد اجزاء مختلف گل (گلبرگ، پرچم و مادگی) در سالهای1380 تا 1382 مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، بیشترین درصد و عملکرد اسانس استخراج شده به...

متن کامل

تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill.

گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) به‌عنوان مهمترین گیاه معطر جهان و نیز بهترین گونه رزهای تولیدکننده اسانس در ایران و بسیاری از کشورها بشمار می‌آید. در این بررسی، میزان کال‌زایی در گل محمدی مناطق مختلف و تحت ترکیبهای مختلف هورمونی با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی ارزیابی گردید. کشت ریزنمونه‌ها روی محیط MS نیمه جامد حاوی یک یا چند نوع تنظیم کننده رشد انجام گرفت. از غلظتهای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 3

صفحات  291- 299

تاریخ انتشار 2004-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023