عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان

نویسندگان

چکیده

مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت‌ها به‌منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می‌شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می‌باشند، تمرکز می‌کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش‌های مختلف از پیاده‌سازی مدیریت فرآیند در سازمان‌ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل کلیدی موفقیت ابتدایی و زیرعوامل آنها با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت فرآیند اصلاح و صحه‌گذاری گردیده‌ است. بدین طریق، در این مطالعه 13 عامل کلیدی موفقیت و 64 زیرعامل، به‌علاوه درجه اهمیت آنها در موفقیت اقدامات و پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه شده است. همچنین میزان اهمیت عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند تعیین شده و در نهایت چارچوب خودارزیابی بر پایه عوامل کلیدی موفقیت و زیرعوامل آنها جهت ارزیابی و سنجش آمادگی سازمان‌ها در پیاده‌سازی مدیریت فرآیند ارایه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر در پیاده­سازی موفق مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی­ با استفاده از رویکرد مدل­سازی ساختاری تفسیری می­باشد. این پژوهش به­لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش در زمرۀ مطالعات توصیفی ـ تحلیلی قرار دارد. جامعۀ آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به­منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی...

متن کامل

طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان ها بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

هدف این پژوهش شناسایی و آزمودن عوامل حیاتی موفقیت و آمادگی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها متمرکز شده است. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش های مختلف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها و روش دلفی، عوامل حیاتی موفقیت تعریف و شناسایی شدند و سپس پنج عامل حیاتی موفقیت ابتدایی و زیر عامل های آنها از طریق مصاحبه با خبرگان، مجریان و کارشناسان مدیریت دانش اصلاح و صحه گذاری گردیدند. طب...

متن کامل

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع و ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی آن

در این تحقیق ابتدا عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه 13 محقق و 19 جایزه کیفیت مورد مطالعه قرار گرفت و از مجموع این مطالعات پس از دسته بندی آن ها، 9 عامل رهبری و تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری و جلب رضایت او، مدیریت و تمرکز بر تأمین کننده، مدیریت فرآیند، مدیریت دانش، مسئولیت و اثر اجتماعی، ارزیابی عملکرد، بهبود مستمر و مدیریت تغییر و مدیریت نیروی کار، به عنوان عوامل حیاتی مو...

15 صفحه اول

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه ها

مزیت رقابتی اصلی سازمان های امروزی، دانش است. دانش ابزار قدرتمندی است که روز به روز در حال توسعه و تغییر است؛ کنترل و مدیریت دانش نیازمند کسب مهارت های ویژه ای است و به تناسب نوع فعالیت سازمان ها، این مهارت ها با یکدیگر متفاوت هستند. تحقیقات زیادی برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش انجام شده است و در هر یک از این پژوهش ها عوامل کلیدی موفقیت متفاوتی معرفی شده است. در این م...

متن کامل

عوامل کلیدی موفقیت زیرساختی در پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملت

افزایش اهمیت دانش و روند رو به رشد اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، مدیریت دانش را به یک ابزار راهبردی و ضروری به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی تبدیل نموده است؛ به گونه ای که مدیریت دانش می تواند به عنوان عاملی متفاوت در محیط های تجاری عمل نموده و به افراد در پذیرش سریع تر و راحت تر وظایف شان کمک نماید. از این رو سازمان ها در دنیای اقتصادی متلاطم امروزی به منظور ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سعی بر پیاده س...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021