کامران رضایی

دانشگاه تهران

[ 1 ] - عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان

مدیریت فرآیند، رویکردی سیستماتیک و ساختار یافته است که توسط شرکت‌ها به‌منظور تحلیل، بهبود و کنترل فرآیندها پذیرفته می‌شود. این مقاله بر شناسایی و آزمودن عوامل کلیدی موفقیت که در آمادگی و موفقیت پیاده‌سازی مدیریت فرآیند، مؤثر می‌باشند، تمرکز می‌کند. بدین منظور، در ابتدا با مطالعه ادبیات و گزارش‌های مختلف از پیاده‌سازی مدیریت فرآیند در سازمان‌ها عوامل کلیدی موفقیت تعریف و شناسایی شده، سپس 13 عامل...

[ 2 ] - تبیین ارتباط و تعاملات بین مرحله‌ آماده‌سازی پروژه‌های BPR و سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMSs) به کمک مفاهیم مدل RBVF و قابلیت‌های پویا (یادداشت فنی)

بسیاری از سازمان‌ها در پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندها(BPR) به فعالیت‌ها و توانمندی‌هایی که سازمان آنها از دیگر پروژه‌های بهبود کسب کرده‌اند کمتر توجه کرده و این موضوع گاهی هزینه‌های دوباره برای انجام آن تلاش‌ها و فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر همه فعالیت‌ها و تلاش‌های بهبودی قبلی در سازمان‌ها، باعث ایجاد قابلیت‌هایی در سازمان‌ها خواهد شد که آگاهی از آن قابلیت‌ها و استف...

[ 3 ] - طراحی سیستم مکانیزه‌ی خودارزیابی، بر پایه‌ی ISO 9004:2000 با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره

در این مقاله، سیستمی مکانیزه جهت خودارزیابی طراحی شده و مدل خود ارزیابی به‌کار گرفته شده در این سیستم بر پایه‌ی رویکرد فرآیندگرای استاندارد ایزو 9004 :2000 ایجاد شده است. طراحی این سیستم مکانیزه با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره است؛ به این مفهوم که در تهیه‌ی سوالات ارزیابی و امتیازدهی، از دانش کارشناسان حوزه که همان سرممیزین و ارزیابان سیستم مدیریت کیفیت هستند، استفاده شده و این دانش در پا...