امیر البدوی

مهندسی صنایع

[ 1 ] - تبیین ارتباط و تعاملات بین مرحله‌ آماده‌سازی پروژه‌های BPR و سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMSs) به کمک مفاهیم مدل RBVF و قابلیت‌های پویا (یادداشت فنی)

بسیاری از سازمان‌ها در پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندها(BPR) به فعالیت‌ها و توانمندی‌هایی که سازمان آنها از دیگر پروژه‌های بهبود کسب کرده‌اند کمتر توجه کرده و این موضوع گاهی هزینه‌های دوباره برای انجام آن تلاش‌ها و فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر همه فعالیت‌ها و تلاش‌های بهبودی قبلی در سازمان‌ها، باعث ایجاد قابلیت‌هایی در سازمان‌ها خواهد شد که آگاهی از آن قابلیت‌ها و استف...

[ 2 ] - کاربرد درخت‌های تصمیم در مدل‌سازی رفتار رویگردانی مشتریان (مطالعه موردی در صنایع غیرقراردادی)

برای تداوم حیات و حفظ مزیت رقابتی در بازارهایی با رقابت روزافزون و فزاینده، بسیاری از سازمان‌ها به سمت بازاریابی رابطه‌ای با تمرکز بر حداکثر‌کردن ارزش دوره عمر مشتریان خود و مدیریت رویگردانی مشتریان روی آورده‌اند. در واقع تعداد بیشتری از سازمان‌ها متوجه شده‌اند که گرانبهاترین سرمایه آن‌ها پایگاه مشتریان فعلی‌شان است. نگهداری مشتریان یک استراتژی ارزشمند است که سودآوری بلندمدت و موفقیت سازمان‌ها ...

نویسندگان همکار