فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

نویسندگان

  • شهرام حسامی گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
  • فاطمه همایون گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
  • مجید فلاح زاده گروه حشره شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم ، ایران
  • هادی استوان گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
چکیده مقاله:

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم­ها هستند. ضمن مطالعه­ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه­های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه­های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius vicinus (Ribaut), Orius retamae Noualhier, Orius laevigatus inaequalis*Wagner, Orius laevigatus laevigatus (Fieber), Orius laevigatus maderensis* (Reuter), Orius  niger aegyptiacus Wagner, Orius niger niger (Wolff), Orius  piceicollis* (Lindberg) ، از 50 منطقه و روی 63 میزبان گیاهی جمع شدند که گونه­ها و زیرگونه­های * دار، برای ایران جدید می­باشند. شاخص تنوع سیمپسون در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 954/3، 082/4، 793/3 و 1 برآورد شد. تنوع فصلی گونه­های جنس Oriusدر تابستان بالاتر بود. زیرگونه O. niger niger در تمام سال فعال بود. به استثنای گونه­های O.  piceicollis, O. retamae و زیرگونه O. laevigatus inaequalisکه فقط در تابستان فعال بودند، دیگر گونه­ها در بهار، تابستان و پاییز فعالیت داشتند. زیرگونه O. niger niger وگونه O. albidipennis بیشترین سنکهای جمع شده بودند. بنابر نتایج O. niger niger و             O. albidipennis به خوبی با شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی در استان سازگارند و می­توانند به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک درمزارع مورد توجه قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس Orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک Orius albidipennis Reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت...

متن کامل

Identity of Two Sympatric Species of Orius (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae)

The minute pirate bugs, Orius insidiosus (Say) and Orius pumilio (Champion) (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae), are closely related species known to be sympatric in north Florida. Here, male and female genitalia, DNA sequences, and the effects of within- and between-species pairings on egg production and egg development were examined to develop a better understanding of the relationship bet...

متن کامل

معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

طی مطالعه ای سنک های جنس   Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae)در استان فارس طی سال های 97-95 مورد بررسی قرار گرفتند. این حشرات مفید هستند و به عنوان اعضای طبیعی فون شکارگران و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در بسیاری از اگرواکوسیستم ها مورد اهمیت می باشند. نمونه های سنک های جنس Orius  از مناطق مختلف استان فارس (در جنوب ایران) جمع آوری شدند و در محلول الکل 75% و گلیسیرین...

متن کامل

تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک orius albidipennis (hete., anthocoridae)

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک orius albidipennis reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت...

متن کامل

ARTHROPOD BIOLOGY Influence of Male Age and Diet on Reproductive Potential of Orius laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae)

When assessing the reproductive potential of laboratory-reared predatory insects, the role of males is often neglected, although they may have a signiÞcant impact on the reproductive output of their female mates. The current study investigated the effect of age and diet of males on the reproductive capacity of the anthocorid predator Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae). The test...

متن کامل

Nutritional manipulation of adult female Orius pumilio (Hemiptera: Anthocoridae) enhances initial predatory performance.

Commercial shipments of Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae) commonly include water and protein, the latter typically supplied by eggs from a moth such as Ephestia kuehniella (Zeller). To determine whether modified dietary conditions might improve predation, newly eclosed adult female Orius pumilio (Champion) were fed on E. kuehniella eggs plus encapsulated water, encapsulated 5% sucrose soluti...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  159- 176

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023