مجید فلاح زاده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

[ 1 ] - نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی

پسـیل معـمولی پسـته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer آفت کلیدی پسته­ کاری­های ایران محسوب می ­شود. کفشدوزک Coccinula elegantula Weise به­ عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته شناخته می ­شود. در این تحقیق دوره زندگی و تلفات کفشدوزک C. elegantula از تخم تا ظهور حشره کامل در شرایط کنترل شده (دامنه دمایی 5/17 تا 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت) مورد بررسی قرار گرفت. ب...

[ 2 ] - اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به ­منظور دست­یابی به جایگزین‌­های بی خطر یا کم­خطر و موثرتر از حشره‌ کش­های شیمیایی برای کنترل آفات انباری انجام شده است. به­همین منظور در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی آفت­‌کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان پونه. L Mentha longifolia، جعفری مکزیکی یا معطر Tagetesminuta L.و مرمرشک Salviamacrosiphon Boiss.روی حشرات کامل شپشه برنج S...

[ 3 ] - بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران

زنبور عسل کوچک (.Apis florea F) یکی از دو گونه اصلی زنبورهای عسل رایج در ایران می­ باشد که در برخی ازاستان­ های جنوبی، جنوب شرقی و غربی ایران یافت می­ شود. در این پژوهش علاوه بر بررسی خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک، اثر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در تغییرات مرفولوژیکی آن­ها نیز تعیین گردید. بدین منظور در سال 1389 از استان­ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد...

[ 4 ] - ارزیابی سه نوع فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات تجاری و سطوح مختلف طعمه پاشی با آن ها جهت کنترل مگس جالیز Dacus ciliatus (Dip:Tephritidae) درمنطقه جهرم فارس

کارایی سه فرمولاسیون پروتئین هیدرولیزات با نام­ های تجاری اگریسنس (Agrisence)، بیوسبو (Bio-cebo) و اسمل فول (Esmelfol) با سه سطح طعمه­ پاشی 50، 75 و 100 درصد سطح سبز کرت­ های آزمایشی در مقایسه با تیمارهای شاهد بدون سم­ پاشی و شاهد با سم­ پاشی (مالاتیون دو در هزار) درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با 11 تیمار و سه تکرار روی آفت مگس جالیز در منطقه جهرم فارس مورد مطالعه قرار گرفت. جهت ارزیابی تیمارها ا...

[ 5 ] - ویژگی های زیستی زنبور پارازیتویید Anagyrus mirzai (Hym., Encyrtidae) روی شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae)

شپشک آرد­آلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead)  از آفات مهم مرکبات و بسیاری از گیاهان زراعی و غیرزراعی در نواحی گرمسیری و نیمه­ گرمسیری جهان است. در تحقیق حاضر برخی پارامترهای زیستی شامل طول دوره رشدی، طول عمر، ظرفیت تولیدمثلی و نسبت جنسی زنبور پارازیتوییدAnagyrus mirzai Agarwal & Alam, 1959 (Hym., Encyrtidae) روی پوره­ های سن سوم (18روزه) و شپشک­ های ماده جوان (24 روزه) شپشک آردآلود جنوب در...

[ 6 ] - گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران

در پژوهش حاضر، تعداد 30 نمونه از زنبورهای خانواده  Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea)  از نقاط مختلف استان فارس به وسیله تله مالیز جمع آوری و شناسایی شد که سه گونه Dendrocerus laticeps (Hedicke, 1929)، D. perlucidus Alekseev, 1983 و Conostigmus fasciatipennis Kieffer, 1907 برای اولین بار از ایران گزارش می شود.  

[ 7 ] - قابلیت کشندگی اسانس حاصل از گل سه رقم مرکبات روی حشرات بالغ شپشه آرد

اسانس­های گیاهی، ترکیباتی امن برای محیط زیست و برای سلامتی انسان هستند که به دلیل خاصیت حشره­کشی، قابلیت دارند تا در کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات به صورت سموم تدخینی، حشره‌کش‌های تماسی، دورکننده و بازدارنده تغذیه و میزان تخم‌ریزی عمل کرده و رشد جمعیت حشره را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این تحقیق سمیت تدخینی اسانس حاصل از گل سه رقم مرکبات شامل ترنج Citrus medica L. گریپ فروت C....

[ 8 ] - ارزیابی اثر نوع تله، ارتفاع نصب تله و غلظت فرمون در کارایی تله های فرمونی پروانه کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica (Lepidoptera: Noctuidae)

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae) یکی از آفات مهم ذرت، سورگوم، نیشکر و سایر گندمیان در ایران و در بسیاری از مناطق مدیترانه ای، خاور میانه، کشورهای عربی، شمال آفریقا، پاکستان و شمال هند است. تاثیر دز فرموله شده در کپسول فرمون، نوع و ارتفاع نصب تله در کارایی تله‌‌‌های فرمونی پروانه کرم ساقه خوار ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها در قالب سه طرح بلوک کامل ...

[ 9 ] - جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی

شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis Tinsley, 1898 (Hemiptera: Pseudococcidae) از آفات مهم در نواحی مختلف جهان است. این آفت در جنوب ایران در سال‌­های اخیر خسارت شدیدی به گیاهان مختلف در فضای سبز شهری وارد کرده است. در تحقیق حاضر داده­ های جدول زندگی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Girault, 1915) (Hymenoptera, Encyrtidae) روی پوره­های سن سوم و شپشک­ های ماده جوا...

[ 10 ] - اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae

با مشخص شدن نقش مهم دشمنان طبیعی در کنترل آفات و توسعه‌ به‌ ­کارگیری آن­‌ها انتظار می ­‌رود که توجه خاصی اثرات نامطلوب آفت­‌کش ­‌ها بر دشمنان طبیعی به­ویژه حذف و یا کاهش فعالیت آن­ها صورت گیرد. در بین تمام دشمنان طبیعی شناخته‌ شده در دنیا زنبورهای تریکوگراما ازنظر کارایی، فناوری تولید انبوه، وسعت کاربرد، سازگاری در اقلیم­‌های مختلف و قابلیت پرورش روی میزبان واسط دارای اهمیت ویژه‌­ای هستند. در ا...

[ 11 ] - معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

خانواده Chrysididae یکی از خانواده ­های بسیار متنوع از زنبورها می ­باشد که به نام زنبورهای فاخته یا طلایی مشهور هستند که تا به حال بیش از 3000 گونه از 84 جنس از آن­ها در سراسر جهان شناسایی شده است و این در حالی است که بسیاری از آن ها، هنوز کشف نشده ­اند. در بررسی حاضر، فون زنبورهای طایفهElampini (Hymenoptera: Chrysididae) در طی سال های 1392 تا 1396 در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ بر...

[ 12 ] - معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

طی مطالعه ای سنک های جنس   Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae)در استان فارس طی سال های 97-95 مورد بررسی قرار گرفتند. این حشرات مفید هستند و به عنوان اعضای طبیعی فون شکارگران و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در بسیاری از اگرواکوسیستم ها مورد اهمیت می باشند. نمونه های سنک های جنس Orius  از مناطق مختلف استان فارس (در جنوب ایران) جمع آوری شدند و در محلول الکل 75% و گلیسیرین...

[ 13 ] - فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم­ها هستند. ضمن مطالعه­ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه­های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه­های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius...