معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

نویسندگان

  • شهرام حسامی گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ،ایران
  • فاطمه همایون گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ،ایران
  • مجید فلاح زاده گروه حشره شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم ،ایران
  • هادی استوان گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ،ایران
چکیده مقاله:

طی مطالعه ای سنک های جنس   Orius Wolff, 1811 (Hemiptera: Anthocoridae)در استان فارس طی سال های 97-95 مورد بررسی قرار گرفتند. این حشرات مفید هستند و به عنوان اعضای طبیعی فون شکارگران و به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در بسیاری از اگرواکوسیستم ها مورد اهمیت می باشند. نمونه های سنک های جنس Orius  از مناطق مختلف استان فارس (در جنوب ایران) جمع آوری شدند و در محلول الکل 75% و گلیسیرین 5% نگه داری شدند. سپس از پارامر حشرات نر و لوله جفت گیری حشرات ماده با استفاده از مایع هویر اسلاید تهیه شد و مشخصات نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق 8 گونه شناسایی شدند که گونه(Lindberg, 1936)  Orius piceicollis و زیر گونه Orius laevigatus maderensis (Reuter,1884)  نخستین بار از ایران گزارش شد. خصوصیات تشخیصی، زیستگاه و عکس DIC  ژنیتالیای حشرات نر و ماده گونه های جمع آوری شده تهیه شدند. اگر چه شناسایی این سنک ها تا کنون بر پایه ژنیتالیای حشرات نر استوار بوده است اما بر اساس نتایج این تحقیق، لوله جفت گیری حشرات ماده می تواند به عنوان یک مشخصه قابل اطمینان، به همراه خصوصیات پارامر حشره نر در شناسایی سنک های جنس Orius  مورد استفاده قرار گیرد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Identity of Two Sympatric Species of Orius (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae)

The minute pirate bugs, Orius insidiosus (Say) and Orius pumilio (Champion) (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae), are closely related species known to be sympatric in north Florida. Here, male and female genitalia, DNA sequences, and the effects of within- and between-species pairings on egg production and egg development were examined to develop a better understanding of the relationship bet...

متن کامل

فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم­ها هستند. ضمن مطالعه­ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه­های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه­های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius...

متن کامل

Predation by Orius insidiosus (Heteroptera: Anthocoridae) on Life Stages and Species of Frankliniella Flower Thrips (Thysanoptera: Thripidae) in Pepper Flowers

We compared predation of Orius insidiosus (Say) on adult and second instars of Frankliniella occidentalis (Pergande) andon adults ofF. occidentalis andF. tritici (Fitch) in arenaswith pepper ßowers. Also, we compared the dispersal of these thrips in the presence and absence of the predator. For each experiment, two densities of thrips (10 and 20 total thrips) and two time exposures (10 and 34 h...

متن کامل

Yolk protein immunoassays (YP-ELISA) to assess diet and reproductive quality of mass-reared Orius insidiosus (Heteroptera: Anthocoridae).

A yolk protein enzyme-linked immunosorbent assay (YP-ELISA) was developed for the predator Orius insidiosus (Say). The YP-ELISA is intended to assess reproductive response to dietary and other rearing conditions, and to assist in quality control and diet development for mass rearing. Hybridomas and monoclonal antibodies were produced against homogenates of eggs dissected from females. Hybridoma...

متن کامل

جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) آفت کلیدی درختان پسته در بیشتر مناطق پسته­ کاری ایران است. هدف از این پژوهش بررسی امکان وجود ترکیبات شیمیایی جلب­ کننده جنس مخالف در حشرات نر و ماده پسیل پسته در شرایط طبیعی باغ می­ باشد. از تله­ های چسبنده حاوی حشرات نر یا ماده و کنترل (بدون حشره نر یا ماده) برای ارزیابی میزان جلب­شدن حشرات نر یا ماده...

متن کامل

ARTHROPOD BIOLOGY Influence of Male Age and Diet on Reproductive Potential of Orius laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae)

When assessing the reproductive potential of laboratory-reared predatory insects, the role of males is often neglected, although they may have a signiÞcant impact on the reproductive output of their female mates. The current study investigated the effect of age and diet of males on the reproductive capacity of the anthocorid predator Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae). The test...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  179- 195

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023