علی فلاحت پیشه

گروه حشره‌شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، جهرم، ایران

[ 1 ] - معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

خانواده Chrysididae یکی از خانواده ­های بسیار متنوع از زنبورها می ­باشد که به نام زنبورهای فاخته یا طلایی مشهور هستند که تا به حال بیش از 3000 گونه از 84 جنس از آن­ها در سراسر جهان شناسایی شده است و این در حالی است که بسیاری از آن ها، هنوز کشف نشده ­اند. در بررسی حاضر، فون زنبورهای طایفهElampini (Hymenoptera: Chrysididae) در طی سال های 1392 تا 1396 در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ بر...