معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

نویسندگان

  • ابوفاضل دوستی گروه حشره‌شناسی، واحد جهرم دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
  • علی فلاحت پیشه گروه حشره‌شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، جهرم، ایران
  • نازیلا سقایی گروه حشره‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
چکیده مقاله:

خانواده Chrysididae یکی از خانواده ­های بسیار متنوع از زنبورها می ­باشد که به نام زنبورهای فاخته یا طلایی مشهور هستند که تا به حال بیش از 3000 گونه از 84 جنس از آن­ها در سراسر جهان شناسایی شده است و این در حالی است که بسیاری از آن ها، هنوز کشف نشده ­اند. در بررسی حاضر، فون زنبورهای طایفهElampini (Hymenoptera: Chrysididae) در طی سال های 1392 تا 1396 در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ برداری به‌ وسیله تله مالیز از مناطق شیراز، فسا، جهرم و لارستان در جنوب استان صورت گرفت. پس از خارج کردن نمونه ­ها از تله، مراحل خشک کردن، سوزن زدن و نصب برچسب اطلاعات انجام و نمونه ­ها در جعبه ­های نگهداری حشرات قرار داده شد. شناسایی گونه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر و توصیف های اصلی انجام گردید. در مجموع 18 گونه متعلق به 9 جنس (Colpopyga Semenov, 1954, Elampus Spinola, 1806, Haba Semenov, 1954, Hedychridium Abeille de Perrin, 1878, Hedychrum Latreille, 1802, Holopyga Dahlbom, 1845, Omalus Panzer, 1801, Philoctetes Abeille de Perrin, 1879, Pseudomalus Ashmead, 1902) جمع­ آوری و شناسایی شد. سه گونه Haba colonialis (Mocsáry 1911)، Hedychridium hofferi Balthasar 1953 وHolopyga inaurata Mocsáry 1914  برای اولین­ بار از ایران گزارش می ­شوند. مجموع تاکساهای گزارش شده این طایفه از ایران به 98 گونه و زیرگونه از 10 جنس افزایش یافت.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران

زنبورهای خانواده‌ی Chrysididae به دلیل رنگ‌‌آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می‌آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae از خانواده Chrysididae در شمال‌غرب کشور جمع‌آوری و مطالعه گردید. از میان گونه‌های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می‌باشند. تعدادی از نمونه‌ها نیز برای دنی...

متن کامل

بررسی فون زنبورهای زیرخانواده ی chrysidinae (hym.: chrysididae) در شمال غرب ایران

زنبورهای خانواده ی chrysididae به دلیل رنگ آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده ی chrysidinae از خانواده chrysididae در شمال غرب کشور جمع آوری و مطالعه گردید. از میان گونه های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می باشند. تعدادی از نمونه ها نیز برای دنیا...

متن کامل

بررسی فون زنبورهای قبیله ی (hym.: chrysididae) elampini در موزه ی حشرات هایک میرزایانس

زنبورهای خانواده ی chrysididae گروه نسبتاً بزرگی از زنبورهای aculeata را شامل می شوند که به­علت جذابیت رنگ متالیک خود و هم­چنین نقش مهم آن ها در کنترل بیولژیک و تعادل طبیعی، همواره به­عنوان گروه جالبی از زنبورها شناخته شده اند. با وجود تعدد گونه های این خانواده در دنیا، در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در این تحقیق نمونه­های موجود این خانواده در موزه­ی حشرات هایک میرزایانس، بزرگ­ترین مو...

متن کامل

مطالعه فونستیک زنبورهای زیرخانواده (Braconinae (Hymenoptera: Braconidae استان کرمان، ایران

فون زنبور­های زیر خانواده Braconinae از سال 1392 تا سال 1396 در استان کرمان (جنوب شرق ایران) مطالعه شد. در مجموع، 23 گونه متعلق به شش جنس شناسایی شد؛ که از این تعداد سه گونة Bracon (Bracon) speerschneideri Schmiedeknecht, 1897، B. (Ophthalmobracon) lissothorax (Tobias 1967) و B. (O.) nocturnus Tobias, 1962 برای اولین بار برای فون ایران گزارش می ­شوند.  

متن کامل

Trichrysis baratzsensis sp. nov. (Hymenoptera: Chrysididae) from Sardinia*

Trichrysis baratzsensis sp. nov., from Lago Baratz (Sassari province, Sardinia), is described and compared with all other Palaearctic congeners. A key for the identification of Mediterranean Trichrysis species is also provided.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023