نازیلا سقایی

گروه حشره شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

[ 1 ] - گزارش جدید سه گونه زنبور خانواده Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea) از ایران

در پژوهش حاضر، تعداد 30 نمونه از زنبورهای خانواده  Megaspilidae (Hymenoptera, Ceraphronoidea)  از نقاط مختلف استان فارس به وسیله تله مالیز جمع آوری و شناسایی شد که سه گونه Dendrocerus laticeps (Hedicke, 1929)، D. perlucidus Alekseev, 1983 و Conostigmus fasciatipennis Kieffer, 1907 برای اولین بار از ایران گزارش می شود.  

[ 2 ] - معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

خانواده Chrysididae یکی از خانواده ­های بسیار متنوع از زنبورها می ­باشد که به نام زنبورهای فاخته یا طلایی مشهور هستند که تا به حال بیش از 3000 گونه از 84 جنس از آن­ها در سراسر جهان شناسایی شده است و این در حالی است که بسیاری از آن ها، هنوز کشف نشده ­اند. در بررسی حاضر، فون زنبورهای طایفهElampini (Hymenoptera: Chrysididae) در طی سال های 1392 تا 1396 در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ بر...