مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.)

نویسندگان

  • امان محمد ضیایی فر گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • حبیب اله میرزایی گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • علی اصغری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • محمد قربانی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • مهدی کاشانی نژاد گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • نرجس محمدی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده

سابقه و هدف:‌‌‌ بر طبق آمار فائو، ایران در سال‌های 2011 و 2012 ایران با تولید حدود 1023130 میلیون تن خرما در سال 2010، سومین تولیدکننده جهان بعد از مصر و عربستان صعودی بوده است. با این حال حدود 30 درصد خرمای تولیدی از بین می‌رود. خمیر خرما یکی از محصولات فرعی است که می‏تواند به کاهش ضایعات کمک کند. کاهش رطوبت و میزان فعالیت آبی خرما و خمیر آن می‌تواند به افزایش بازده تولید کمک کند. این مطالعه به بررسی تجربی ویژگی‎های خشک ‎شدن لایه نازک خمیر خرما در شرایط متفاوت خشک‎ شدن و تعیین تاثیر دو شاخص دما و ضخامت روی زمان و سرعت خشک ‎شدن خمیر خرما و یافتن بهترین مدل‎ تجربی می‌پردازد. مواد و روش‌ها: خرمای رقم مضافتی پوست‌گیری، هسته‌گیری و خمیر شد. سپس در دمای 18 درجه سانتی‏گراد نگهداری شد و قبل از هر آزمایش با دمای هوای متعادل سازی شد. خصوصیات خشک ‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی به صورت تجربی در خشک کن هوای داغ بررسی شد. دمای هوا با سنسورهای دمای متصل به ترموکوپل کنترل شد. تغییرات وزن از طریق لودسل با دقت 1/0± گرم و در فاصله زمانی ده ثانیه در رایانه ثبت شد. خمیر خرما در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل در سه سطح دمایی (70، 80 و 90 درجه‎سانتی‎گراد) و دو سطح ضخامت (3 و 5 میلی‎متر) با سرعت ثابت جریان هوای داغ (5/1 متر بر ثانیه) و در سه تکرار خشک شد. هشت مدل ریاضی (لوئیس، هندرسون و پابیس، پیج، پیج اصلاح شده، میدیلی، مدل خزایی، نفوذ و نمایی) برای توصیف رفتار خشک ‎شدن خمیر خرما در خشک ‎کن هوای داغ بررسی شد. یافته‌ها: نتایج آزمون‎های انجام شده با خشک ‎کن هوای داغ بیان می‎کند که دمای هوای خشک ‎کن عامل اصلی و تعیین کننده بر سرعت خشک ‎شدن است. افزایش دمای خشک ‎شدن در هر دو ضخامت، به سرعت نسبت رطوبت (MR) را کاهش می‎دهد، در نتیجه سرعت خشک ‎شدن افزایش و زمان خشک ‎شدن کاهش می‏یابد. دو مدل پیج و خزایی مناسب‏ترین مدل‎ها جهت توصیف رفتار خشک ‎شدن خمیر خرما بودند. دمای هوای خشک ‎کردن بیشترین و ضخامت خمیرخرما کمترین تاثیر را روی کینتیک خشک ‎شدن خمیرخرما داشت. نفوذ موثر آب در محدوده مورد مطالعه 9-10×5517/1 تا 10-10×1806/2 مترمربع بر ثانیه تغییر نمود. انرژی فعال‏سازی 166/13 کیلوژول بر مول محاسبه گردید. وابستگی دمایی ضریب نفوذ به میزان رضایت‎بخشی توسط معادله ساده شبه آرنیوسی توصیف شد. نتیجه‎گیری: دمای خشک‎ شدن و ضخامت دو عامل مهم در خشک ‎شدن خمیر خرما هستند. تاثیر دما نسبت به ضخامت بسیار معنی‎دارتر می‏باشد. افزایش دمای خشک ‏کن، به میزان معنی‌داری روی رطوبت تعادلی و زمان خشک‎ شدن تاثیر داشت. خشک ‎شدن خمیر خرما در تمام دماهای آزمایشی در محدوده سرعت نزولی رخ داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان

به منظور ارزیابی توان باززایی درون شیشه‌ای خرما (رقم مضافتی)، جنین بالغ از میوه‌های نارس جداسازی و در محیطهای کشت شامل MS حاوی هورمونهای رشد گیاهی (2,4-D)، 1/2-MS و MS فاقد هورمون کشت گردیدند. بیشترین درصد جوانه‏زنی جنین در محیط کشت 1/2-MS فاقد هورمونهای رشد مشاهده شد (24/69 %). جهت تحریک سلولهای مریستمی در ایجاد جوانه‏های نابه‏جا، ساقه نهالهای درون شیشه‌ای در منطقه یقه قطع و پس از تقسیم آنها ...

متن کامل

Genome sequence of the date palm Phoenix dactylifera L

Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a cultivated woody plant species with agricultural and economic importance. Here we report a genome assembly for an elite variety (Khalas), which is 605.4 Mb in size and covers >90% of the genome (~671 Mb) and >96% of its genes (~41,660 genes). Genomic sequence analysis demonstrates that P. dactylifera experienced a clear genome-wide duplication after eithe...

متن کامل

Neurobehavioral Effects of Phoenix dactylifera in Mice

The present study deals with the investigation of the neurobehavioral effects of the methanolic extract of Phoenix dactylifera (PD) fruits, studied on locomotor activity, exploratory behavior, motor coordination, hot-plate test, haloperidol-induced catalepsy, sodium nitrite–induced respiratory arrest, maximum electroshock–induced convulsions using mice. The results revealed that the extract in ...

متن کامل

بررسی ساختارهای زایشی و سلول‌های ویژه‌شدة (ایدیوبلاست‌ها) آنها در رقم مضافتی خرما (Phoenix dactylifera L. Mazafati cultivar)

رقم مضافتی خرما (Phoenix dactylifera L. Mazafati cultivar) (Phoenix یکی از مهم‌ترین ارقام کشت‌شده در استان کرمان به‌ویژه شهرستان بم است. زیست‌شناختی گل، نقش مهمی در فهم تعیین جنسیت و تنظیم آن، روابط تکاملی و فیلوژنتیک تیرة خرما و ارتباط آن با تک‌لپه‌ای‌های دیگر و نیز نهان‌دانگان دارد. ساختار گل‌آذین و گل با روش‌های معمول سلول - بافت‌شناختی بررسی شدند. رفتار گل‌دهی از نوع Pleonanthy است که در آن...

متن کامل

Rapid in vitro regeneration of date palm (Phoenix dactylifera L.) cv. Kheneizi using tender leaf explant

Somatic embryogenesis has been accomplished from tender leaf base explant of date palm (Phoenix dactylifera L.). Three to five mm long tender leaf base explants derived from the meristamatic region of 2-3 year old offshoots of date palm cv. Kheneizi were cultured on Murashige and Skoog (MS) basal medium supplemented with 10, 50, 100 and 150 mg l 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) and incub...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  37- 52

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021