مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد

نویسندگان

  • ابراهیم جواهری زاده دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی
  • حامد دهقانان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران
  • مرتضی سلطانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

هم‌زمان با تغییر رویکرد اقتصاد از سنتی به دانش‌بنیان شاهد تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به سیستم نوینی از مدیریت منابع انسانی با عنوان مدیریت استعدادها هستیم. هدف از این پژوهش طراحی الگو(مدل) مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی ایران است که شرکت مادر تخصصی توانیر به‌عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و به‌صورت مشخص روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد(رویکرد ظاهر شونده) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران، متخصصان مدیریت منابع انسانی و استعدادهای سازمانی شرکت توانیر است که 16 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و میدان‌نگاری بوده است که پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار Maxqda نسخه 10 کدگذاری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجزای اصلی مدل مدیریت استعداد شامل؛ "استعداد‌خواهی"،" استعدادیابی"، "استعداد‌گماری"، "استعدادداری" و "استعداد افزایی" است که پیامدهای اجرای آن در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی قرار دارد. تئوریزه کردن هم‌زمان جنبه مثبت و منفی مدیریت‌استعداد در کنار تحلیل چند سطحی پیامدهای آن در بافت شرکت‌های دولتی ایران از دیگر یافته‌های اصلی پژوهش حاضر می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

متن کامل

طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده بنیاد

شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی، یکی از اهداف دانشگاه‌ها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده‌بنیاد است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادی، و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از روش نظریة داده‌بنیاد صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از ...

متن کامل

طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

مطالعه حاضر، به منظور طراحی مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه­های استعداد محور انجام گردید. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله می­باشد. در مرحله کیفی  با استفاده از مصاحبه‏های نیمه ساختار یافته در بین 18 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه­های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان به روش نمونه­گیری هدفمند و با توجه به معیار اشباع...

متن کامل

ارائه مدل مفهومی مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند براساس نظریه داده بنیاد

امروزه بحث نقش درک مدیریت تجربه مشتریان، به عنوان یک ابزار استراتژیک در توسعه سازمان‌های تولیدی و خدماتی انکار ناپذیر شده است. باتوجه به اهمیت روزافزون آن، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برندبراساس نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش نظریه مبتنی بر داده انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری، با 15 نفر از خبرگان در پژ...

متن کامل

طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد

هدف این پژوهش شناخت مولفه های وضع موجود و مطلوب مدیریت استعداد و فاصله بین آنها و طراحی مدل و بهینه مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه می‌باشد. مدیریت استعداد در حقیقت به عنوان تعهد یک سازمان به استخدام، به کارگیری، حفظ و بهبود با استعدادترین و ماهرترین نیروهای کار موجود در سازمان وایجاد زمینه توان تبدیل نیرو و استعداد بالقوه به بالفعل کارکنان در هر سطح سازمان است. که بهره‌مندی از آن موجب به...

متن کامل

طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد

در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر، کالاها و خدمات به‌گونه‌ای است که بسیار کم اتفاق می‌افتد سازمان یا مؤسسه‌ای به‌تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاری با دیگر سازمان‌ها بتواند محصولی را تولید یا خدمتی ارائه کند. یکی از رویکردهای مورداستفاده شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی در چنین شرایطی استفاده از زنجیره­­ی تأمین است. با توجه به ماهیت متفاوت خدمات استفاده از مدل­های تولیدی در بخش خدمات با محدودیت­هایی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  1- 25

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023