مطالعه بیوانفورماتیکی خانواده ژنی BES1 در گستره ژنوم Vitis vinifera L.

نویسنده

چکیده

برازینواستروئیدها (Brassinosteroids) هورمونهای استروئیدی گیاهی هستند که کارکرد متنوعی در تنظیم طیف وسیعی از فرآیند‌های رشد و نموی و همچنین پاسخ به تنش‌های زیستی و غیرزیستی ایفا می‌کنند. عوامل رونویسی BES1 در تنظیم بیان ژن‌های واکنش‌گر به برازینواستروئید نقش حیاتی دارند. تکمیل توالی‌یابی ژنوم انگور محققان را قادر ساخته است که خانواده‌های ژنی را در گستره ژنوم انگور شناسایی و مطالعه کنند. لذا در این تحقیق ژن‌های خانواده BES1 شناسایی و مطالعه شد. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، درخت فیلوژنی، ساختار ژنی، موتیف‌های حفاظت شده، عناصر تنظیمی، تنظیم بیان پس از رونویسی و پروفایل بیانی ژن‌های شناسایی شده انجام شد. نتایج نشان داد که انگور دارای هفت ژن BES1 می‌باشد که بر اساس آنالیز فیلوژنتیکی در 3 زیر گروه قرار می‌گیرند. هر زیرگروه موتیف‌های حفاظت شده داشته که نشان دهنده روابط ژنتیکی نزدیک در بین اعضاء هر زیر گروه است. بر اساس جایگاه کروموزومی 1، 1، 2، 1، 1 و 1 ژن به ترتیب بر روی کروموزوم‌های 2، 4، 10، 15، 18 و 19 قرار دارند. آنالیز ناحیه پیش‌بر ژن‌های BES1 نشان داد که این ژن‌ها دارای عناصر پاسخ به هورمون‌ها، تنش‌ها و نیز اختصاصی بافت می‌باشند. همچنین ژن‌های VvBES1-1، VvBES1-3 و VvBES1-5 دارای جایگاه اتصال مولکول‌های miRNA هستند. پروفایل بیانی این ژن‌ها بر اساس داده‌های ریزآرایه حاکی از الگوی بیانی متفاوت ژن-های BES1 انگور در بافت‌ها در مراحل نموی مختلف می‌باشد. مطالعه این خانواده اساس تئوریتیکال لازم برای درک تکامل و کارکرد خانواده ژنی BES1 در انگور را مهیا می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Biological activities of Vitis vinifera L. leaves

The fractions of different polarity, namely chloroform, ethylacetate, n-butanol, and remaining water fractions, were fractionated from an aqueous extract of V. vinifera leaves. The antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidant activities, and total phenolic content of these fractions were investigated. The chloroform fraction showed a promising effect against Herpes simplex virus type-1 (HS...

متن کامل

مطالعه خانواده ژنی ساکارز سینتاز (SUS) گندم (Triticum aestivum L.) بر اساس روش‌های بیوانفورماتیکی

در گیاهان عالی، ساکارز سینتاز (SuS, EC 2.4.1.13) به‌عنوان آنزیم کلیدی در متابولیسم ساکارز شناخته می‌شود. این آنزیم صورت برگشت پذیر و در حضور یوریدین دی‌فسفات (UDP)، ساکارز را به فروکتوز و UDP-گلوکز تبدیل می‌کند. در این مطالعه 22 ژن ساکارز سینتاز با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی در ژنوم گندم شناسایی شد که براساس جایگاه کروموزومی از TaSUS1 تا TaSUS22 نامگذاری شدند. آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد ...

متن کامل

Chloroplast genome diversity in Portuguese grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars.

Grapevine chloroplast (cp) DNA diversity was analysed for the first time through amplification and digestion of fragments of the large single copy (LSC) region by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methodology and also by amplification of three microsatellite loci, previously described as polymorphic in grapevine. Thirty-eight grapevine cultivars collected mainly...

متن کامل

Genetic structure and differentiation in cultivated grape, Vitis vinifera L.

222 cultivated (Vitis vinifera) and 22 wild (V. vinifera ssp. sylvestris) grape accessions were analysed for genetic diversity and differentiation at eight microsatellite loci. A total of 94 alleles were detected, with extensive polymorphism among the accessions. Multivariate relationships among accessions revealed 16 genetic groups structured into three clusters, supporting the classical eco-g...

متن کامل

In vitro Regeneration of Grape (Vitis vinifera L.) cv. Perlette

Factors like slow and seasonal multiplication and infection with pathogens have constrained the use of conventional plant propagation methods, thus lead to development of new and novel methods of propagation like in vitro multiplication which ensures the production of virus and disease free elite planting material in large numbers. In the present work, in vitro regeneration protocol has been st...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 30

صفحات  71- 86

تاریخ انتشار 2020-09-27

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021