معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

نویسندگان

  • جواد نوعی استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند
  • سمیه محمدی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
  • علیرضا صبوری استاد، گروه گیاه‌پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • مهسا سامانی پور دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
چکیده مقاله:

در بررسی و ارزیابی‌های که در سال­های 1389 و 1390 در منطقۀ مهریز و تفت استان یزد و سال­های 1390 و 1391 در مناطق شرقی استان مازندران انجام گرفت، به ترتیب نه و هفت گونه از مرحلۀ لاروی کنه­های پارازیتنگونای خشکی­زی از استان­های یزد و مازندران گرد­آوری شد. گونۀ Atractothrombium sylvaticum (C.L. Koch, 1835) از استان یزد برای نخستین بار از آسیا گزارش می­شود و گونه­های Charletonia terianae Hakimitabar, Saboori & Seiedy, 2013، Cicaditrombium weni Saboori & Lazarboni, 2008، Erythraeus (Erythraeus) garmsaricus Saboori, Goldarazena & Khajeali, 2004، Erythraeus (Zaracarus) rajabii Saboori, 2000، Allothrombium triticium Zhang, 1995، Willmannella kazerunica Zhang & Saboori, 1997، Nagoricanella bella(Zhang, 1996) و Charletonia krendowskyi (Feider, 1954) برای فون (جانورگان) استان یزد جدیدند. همچنین در بررسی فون کنه­های شرق مازندران گونۀ Eatoniana gonabadensis (Ahmadi, Hajiqanbar & Saboori, 2012) برای دومین بار در جهان گزارش می­شود و گونه­های Erythraeus (Zaracarus) ueckermanni Saboori, Nowzari & Bagheri-Zenouz, 2004، Eutrombidium sorbasiensis Mayoral & Barranco, 2004، Montenegtrombium milicae Saboori & Pešić, 2006 برای استان مازندران گزارش جدید هستند و گونه­های Charletonia behshahriensis Hakimitabar & Saboori, 2014، Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 و Ralphaudyna iranensis Zhang & Saboori, 1995 نیز از منطقۀ شرق مازندران گردآوری شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

Tenuipalpidae (Acari: Trombidiformes) from Casuarinaceae (Fagales).

The Tenuipalpidae associated with the Casuarinaceae are reviewed, including one new genus, Palpipalpus gen. nov., twelve new species, and seven redescriptions. Two new generic records for Australia are established, Pentamerismus and Philippipalpus. The new species are: Chaudhripalpus costacola Beard and Seeman sp. nov., Crossipalpus gersoni Beard and Seeman sp. nov., Crossipalpus raveni Beard a...

متن کامل

بررسی تاکسونومیک کنه های پارازیتنگونای خشکی زی انگل بندپایان استان گیلان

طی بررسی تاکسونومیک کنه های پارازیتنگونای خشکی زی انگل بندپایان استان گیلان در سال های 1391-1389، 25 گونه لاروی متعلق به 20 جنس، 14 زیرخانواده، شش خانواده و چهار بالاخانواده از نمونه های خاک و از روی میزبان ها جداسازی و شناسایی شد که در بین آنها 12 گونه جدید برای دنیا، یک خانواده، شش گونه و پنج جنس به عنوان گزارش جدید برای ایران و چهار گونه گزارش جدید برای استان گیلان می باشند که به ترتیب با عل...

15 صفحه اول

Neocaeculus orientalis sp. nov. (Acari, Trombidiformes, Caeculidae) from Thailand.

A new species of the predatory mite family Caeculidae, N. orientalis sp. nov., is described and illustrated, based on adult and all active immature instars from moss and forest litter of various localities in Thailand. Neocaeculus orientalis sp. nov. differs from its congeners in uniquely having the adult femur I divided but femora II-IV entire, adult coxal setation of 5-1-2-1 (4a excluded), an...

متن کامل

بررسی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی زی انگل خارجی بندپایان در جهرم

در این بررسی که طی سال های 1387 تا 1388 انجام گرفت، در مجموع 18 گونه متعلق به چهارده جنس و چهار خانواده جمع آوری شد که در بین آن ها یک گونه برای اولین بار از ایران و پنج گونه برای اولین بار از دنیا گزارش می شوند که به ترتیب با علامت (*) و (**) مشخص شده اند. اسامی گونه ها به ترتیب زیر گروه ها، بالاخانواده ها و خانواده ها به شرح زیر است: i. erythraeina erythraeoidea erythraeidae erythraein...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  69- 79

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023