مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

نویسندگان

  • جنگی, شهلا
  • خانجانی, زینب
  • هاشمی, تورج
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش‌های اجرایی در بروز ناتوانی‌های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس انتخاب شدند. شرکت­ کنندگان آزمون­ های هوش ریون (1938)، خواندن و نارساخوانی نما (کرمی­نوری و مرادی، 1384)، ریاضیات کی­مت (کرنولی و همکاران، 1976)، آزمون تشخیص نارسانویسی پژوهشگر­ساخته، برج هانوی (شالیس، 1982)، و فراخنای عددی (وکسلر، 1939) را پاسخ دادند. داده ­ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ­ها: یافته­ ها نشان داد که حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه ­ریزی کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری (نارساخوانی، ناتوانی ریاضی، نارسانویسی) به طور معناداری ضعیف­تر از کودکان عادی است (05/0 > P). نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می­توان نتیجه گرفت مربیان کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری، تمرین­ هایی را برای تقویت حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه ­ریزی این افراد در نظر بگیرند تا در عملکرد تحصیلی آنها بهبودی حاصل گردد.             

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش های اجرایی در بروز ناتوانی های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس ا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه کارکردهای اجرایی (سازمان دهی- برنامه ریزی، استدلال، و حافظه کاری) در کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی

پژوهش حاضر به مقایسه کارکردهای اجرایی (سازمان دهی- برنامه ریزی، استدلال و حافظه کاری) در دانش آموزان پایه اول با و بدون سابقه آموزش پیش دبستانی می پردازد. روش پژوهش علّی- مقایسه ای است. از میان دانش آموزان دختر پایه اول دوره ابتدایی که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیل بودند، تعداد 64 نفر با سابقه آموزش پیش دبستانی و 64 نفر بدون سابقه آموزش پیش دبستانی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد ...

15 صفحه اول

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری: فراشناخت،برنامه ریزی)دربهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان درریاضی

دف اصلی پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی آمـوزش کارکردهـای اجرایـی در بهبـود حافظـه کـاری،نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نـاتوان در ریاضـی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مدرسه اختلالات یادگیری ویـژه شـهر بیلـه سـوار در سـال تحصـیلی 1391-92 میباشد، 32 دانش آموز ناتوان در ریاض...

متن کامل

مقایسه توانایی سازمان دهی زمانی در کودکان دچار اختلال های یادگیری و کودکان عادی

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی سازمان دهی زمانی دیداری و شنیداری در کودکان دچار اختلال یادگیری در مقایسه با کودکان عادی صورت گرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم تا ششم مقطع ابتدایی ارجاع داده شده به مراکز اختلال های یادگیری پیشتاران و فرزانگان شهرستان سقز به تعداد 400 نفر و نیز 2500 دانش آموز عادی مدارس ابتدایی در سال 1393 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  89- 102

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023