مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط و هنرستانی

نویسندگان

  • خسروجاوید, مهناز
  • صالحی, ایرج
چکیده

زمینه و هدف: نوجوانان سرمایه­ های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودنظم ­بخشی، ویژگی­ های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش ­آموزان تیزهوش، باهوش متوسط و هنرستانی انجام شد. روش: طرح پژوهش علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش ­آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان رشت در سال تحصیلی94-1393 بودند (6990 نفر). نمونه آماری شامل180 نفر از این دانش ­آموزان بود که به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چندمرحله­ ای انتخاب شدند و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری (1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب ( 1983) را تکمیل کردند. یافته ­ها: نتایج نشان داد که بین خودنظم­ بخشی، ویژگی­ های شخصیتی، و کارکرد خانواده سه گروه دانش ­آموزان تیزهوش، باهوش متوسط و هنرستانی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). نتایج پژوهش بیانگر این بود که توانایی کل خودنظم ­بخشی و بعد شناختی آن در دانش ­آموزان تیزهوش بالاتربود. ابعاد شخصیتی روان ­آزردگی­ گرایی، توافق­ پذیری و برون­ گرایی در دانش ­آموزان هنرستانی بالاتر بود. در متغیر کارکرد خانواده هم مهارگری رفتار در دانش ­آموزان با هوش متوسط و ایفای نقش در دانش ­آموزان هنرستانی­، بالاتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از نقش هوش در ویژگی­ های روان­ شناختی و کارکرد خانواده بود. تلویحات ضمنی نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه توانایی خودنظم بخشی ،ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

چکیده مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شعله شکوری نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می باشند تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش-آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت های اجتماعی موجود در ...

مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط

زمینه و هدف: هوش هیجانی و خلاقیت از عوامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین فردی و به طور کلی در کنش‌وری سلامت هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش ­آموزان تیزهوش و دانش ­آموزان با هوش متوسط انجام شده است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع دبیرستان شهرس...

متن کامل

مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر براساس گروه های خونی

هدف: ویژگی های شخصیت، الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخصیتی را با محیط تعیین می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش یکی از عوامل زیست شناختی(گروه خونی) در ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی انجام شد، تا شاید در جهت تعیین عوامل و ریشه های رفتار انسان مؤثر واقع گردد. روش : پژوهش حاضر با هدفمقایسه ویژگی های شخص...

متن کامل

مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط

زمینه و هدف: هوش هیجانی و خلاقیت از عوامل موثر و تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین فردی و به طور کلی در کنش وری سلامت هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش ­آموزان تیزهوش و دانش ­آموزان با هوش متوسط انجام شده است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع دبیرستان شهرس...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  59- 71

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022