شکوری, شعله

[ 1 ] - مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط و هنرستانی

زمینه و هدف: نوجوانان سرمایه­ های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودنظم ­بخشی، ویژگی­ های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش ­آموزان تیزهوش، باهوش متوسط و هنرستانی انجام شد. روش: طرح پژوهش علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش ­آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهرستان رشت در سال تح...

نویسندگان همکار