مقایسه واکنش گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نایجر با IgE سرم بیماران مبتلا به ازدیاد حساسیت تیپ یک

نویسندگان

چکیده مقاله:

Background: Aspergillus species has crucial role in respiratory allergy. This study was aimed to evaluate the pattern of IgE-mediated immune response to common aspergillus species including Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavous, Aspergillus niger in type I aspergillus-hypersensitive patients’ sera. Methods: The prepared protein extract of Aspergillus species were dialyzed and the protein concentrations were measured by Bradford method. The protein patterns were checked by SDS-PAGE. The allergic patients and controls were selected based on their clinical history and skin prick test (SPT) results. The cross-reactivity of allergens were determined by ELISA and Western-blotting using allergic patients’ and controls’ sera. Results: SDS-PAGE showed that the molecular weight of most of aspergillus proteins are between 11-100 kDa with typical bands between 46-100 kDa. ELISA showed that there is a significant difference between the serum-immunoreactivity of patients and negative controls for each of studied species. However, we did not find significant difference between the immunoreactivity of the patients with the studied fungal species. Western-blotting also detected various typical IgE-reactive proteins for each of aspergillus species. Conclusion: The IgE-reactive pattern of aspergillus species shows a slight difference. The variation of the immunoreactivity of the aspergillus species could be due to the genetic variations, difference in the environmental predisposition with saprophyte molds or non-equal allergenic potency of the extracts. al IgE-reactive proteins for each of aspergillus species. Conclusion: The IgE-reactive pattern of aspergillus species shows a slight difference. The variation of the immunoreactivity of the aspergillus species could be due to the genetic variations, difference in the environmental predisposition with saprophyte molds or non-equal allergenic potency of the extracts.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کاروتنوئید تولید‌شده، به‌وسیله رودوتورولا موسیلاژینوزا UIMC35بر آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و موکور هیمالیس

زمینه و هدف: کاروتنوئید‌ها یک گروه مهم از رنگدانه‌های طبیعی با برنامه‌های کاربردی ویژه به‌عنوان رنگ‌، مکمل‌های غذایی و مواد افزودنی هستند، همچنین از آنها در پزشکی، لوازم آرایشی، بهداشتی و اهداف بیوتکنولوژی استفاده می‌‌شود. در این مطالعه تولید کاروتنوئید به‌وسیله رودوتورولا موسیلاژینوزاUIMC35  و اثر ضد‌قارچی آن بر آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و موکور هیمالیس بررسی گردید. روش‌ بررسی: در ...

متن کامل

یافته های هیستوپاتولوژیک ناشی از مصرف غذای آلوده با گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس و فلاووس

سابقه و هدف: آسپرژیلوس فومیگاتوس و فلاووس به عنوان دو قارچ پاتوژن شناخته شده اند که هم، کنیدی های آنها (هاگ های غیر جنسی) و هم متابولیت های تولید شده توسط آنها (میکوتوکسین ها) موجب بیماری در موجودات مختلف می شوند. آسپرژیلوس فومیگاتوس بیشتر بر روی غلات انبار شده و آسپرژیلوس فلاووس بیشتر بر روی سبزیجات گندیده رشد نموده و میکوتوکسین ایجاد می کنند. این مطالعه به بررسی اثرات طولانی مدت غذاهای آلوده ...

متن کامل

حساسیت دارویی سویه‌های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B

زمینه و هدف : آسپرژیلوزیس شایع‌ترین عامل ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه‌های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین B انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 25 سویه آسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت...

متن کامل

تهیه آنتی ژن متابولیک آسپرژیلوس فومیگاتوس برای تشخیص سرولوژیک آسپرژیلوس

          Aspergillosis is an important systemic fungal infection with various clinical    forms and its clinical and mycological diagnosis is difficult and    compelicated but its serodiagnosis is simple and useful for some clinical    forms (aspergillomma and allergic aspergillosis). This study was performed for ...

متن کامل

حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین b

زمینه و هدف : آسپرژیلوزیس شایع ترین عامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی قارچی با منشا خارجی است. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت دارویی سویه های بالینی آسپرژیلوس فلاووس و فومیگاتوس نسبت به داروهای ایتراکونازول و آمفوتریسین b انجام شد. روش بررسی : این مطالعه آزمایشگاهی روی 25 سویه آسپرژیلوس فلاووس و 25 سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس جدا شده از بیماران دریافت کننده عضو پیوندی انجام شد. تست حساسیت ...

متن کامل

فراوانی عوامل بیماری‌زای فرصت طلب قارچی (آسکوسفرا آپیس، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس) در کندوهای زنبور عسل استان مازندران

   عوامل بیماری‌زای فرصت طلب قارچی (آسکوسفرا آپیس، آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس فومیگاتوس) در زنبوران عسل، سبب زیان‌های اقتصادی و بهداشتی قابل توجهی می‌گردند. این مقاله به بررسی فراوانی این عوامل در کندوهای زنبور عسل استان مازندران می‌پردازد. برای این منظور، در سال 1380، درسطح استان، پنج منطقه (شهرستان‌های: نوشهر، نور، آمل، ساری و بهشهر) انتخاب گردید. نمونه‌گیری در سه فصل بهار، تابستان و پائیز ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 151

صفحات  10- 20

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023