مختاریان, کبری

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

[ 1 ] - میکروRNAهای گردشی، بیومارکرهای ارزشمند در مایعات بیولوژیک بدن

MicroRNAs (miRNAs) are severely protected sequences and single stranded structures approximately 18 to 25 nucleotides in length. The crucial role of miRNAs has been previously proved in the regulation of the gene expression in post transcriptional modification events of messenger RNA. The precise mechanism by which miRNAs modulate translational repression of mRNAs is not fully determined. Howev...

[ 2 ] - مقایسه واکنش گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نایجر با IgE سرم بیماران مبتلا به ازدیاد حساسیت تیپ یک

Background: Aspergillus species has crucial role in respiratory allergy. This study was aimed to evaluate the pattern of IgE-mediated immune response to common aspergillus species including Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavous, Aspergillus niger in type I aspergillus-hypersensitive patients’ sera. Methods: The prepared protein extract of Aspergillus species were dialyzed and the ...

[ 3 ] - Cloning, expression, and spectral analysis of mouse betatrophin

Background: Betatrophin, a novel secretory protein from liver and fatty tissues, is believed to be involved in lipid and glucose metabolism. However, its precise physiological role remains unclear. Here, we report the cloning, expression, and purification steps of mouse betatrophin in a prokaryotic system, followed by its structural analysis.    Methods: Specific cloning primers were...

[ 4 ] - بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام های کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد در تابستان 1386 با روش هیستوپاتولوژی

زمینه و هدف: سارکوسیستوزیس یک عفونت تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام است که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می شود. این انگل شیوع جهانی داشته و در بسیاری از حیوانات آلودگی ایجاد می نماید و از نظر بهداشتی و اقتصادی ضررهای زیادی را وارد می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام های کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد با استفاده از روش هیستوپاتولوژی می باشد. روش بررسی: در ا...

[ 5 ] - Evaluation of Gelatinolytic and Collagenolytic Activity of Fasciola hepatica Recombinant Cathepsin-L1

Background: Cysteine proteases of the liver fluke, Fasciola hepatica, participate in catabolism of proteins, migration of the fluke through host tissues and combat host immune system. Objectives: In this study, we evaluated proteolytic activity of F. hepatica recombinant cathepsin L1 (rCL1) against gelatin and collagen as common substrat...

[ 6 ] - Cloning and Expression of 2S Albumin As a Major Allergen of Persian Walnut

Background: Food hypersensitivity to walnut usually results in mild symptoms; however, several cases of anaphylactic reactions to this product have been observed. This study aimed to determine the immunochemical characteristics of the Persian walnut and provide the recombinant form of its main allergen. Materials and Methods: The allergenic proteins of th...