نعمت اله غیبی

دانشیار گروه بیو فیزیک، مرکز رشد و فناوری زیستی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران

[ 1 ] - تعیین اثر پروپولیس تهیه شده در ایران بر پلاک دندانی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی قزوین

مقدمه: از نظر بالینی پلاک دندانی به عنوان یک ماده ی سفید یا زرد رنگ متمایل به خاکستری، قابل انعطاف و دارای ساختار مشخص تعریف می شود که نقش به سزایی در آغاز بیماری های پریودنتال دارد. پروپولیس ماده ای می باشد که خاصیت آنتی باکتریال و ضدالتهاب دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان اثر این ماده بر پلاک باکتریال والتهاب لثه بود. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی با الگوی متقاطع بر روی 20 نفر دانشج...

[ 2 ] - بررسی پایداری زیرواحدهای نوترکیب و تغییریافته کالپروتکتین

زمینه و هدف: کالپروتکتین یک فاکتور دخیل در ایمنی ذاتی است و همراه با دو زیرواحد خود، S100A8 و S100A9 در فرآیندهای التهابی و تومورزایی شرکت می کند. این مطالعه به منظور بررسی پایداری دمایی زیرواحدهای طبیعی و تغییریافته کالپروتکتین نوترکیب در حضور لیگاند کلسیم انجام شد. مواد و روش ها: زیر واحدهای نوترکیب S100A8 و S100A9 در دو شکل طبیعی و تغییر یافته با DEP ، پس از انکوباسیون با کلسیم توسط دستگا...

[ 3 ] - بررسی تأثیر جنس و نژاد در تأثیر محرومیت غذایی بر رفتار درد در آزمون فرمالین در موش صحرایی

زمینه و هدف: به خوبی شناخته شده است که تفاوت‌های جنسی و نژادی در حساسیت به درد، درک درد، پاسخ به داروهای ضد دردی و در شیوع دردهای مزمن دارای نقش می‌‌باشند. در این تحقیق تفاوت‌های جنسی و نژادی در تاثیر محرومیت غذایی بر رفتارهای دردی ناشی از آزمون فرمالین در موش صحرایی مطالعه شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر روی 56 موش صحرایی در 8 گروه با محدوده وزنی 220 تا 300...

[ 4 ] - Structural and Activity Comparison of Native, Apo and Reconstituted Tyrosinase

Background: Mushroom Tyrosinase a potent candidate in clinical studies known as polyphenol oxidase, is a metaloenzyme from the oxidase superfamily widely distributed from lower to higher life forms. It plays a crucial role in sclerotization of exoskeleton in insects, also responsible for skin pigmentation in mammalians. Objective: In this study, after reconstitution of MT by some metal io...

[ 5 ] - Characterization of inhibitory effects of the potential therapeutic inhibitors, benzoic acid and pyridine derivatives, on the monophenolase and diphenolase activities of tyrosinase

Objective(s):Involvement of tyrosinase in the synthesis of melanin and cell signaling pathway has made it an attractive target in the search for therapeutic inhibitors for treatment of different skin hyperpigmentation disorders and melanoma cancers. Materials and Methods: In the present study, we conducted a comprehensive kinetic analysis to understand the mechanisms of inhibition imposed by 2-...

[ 7 ] - بیان، تخلیص و بررسی عملکرد ناحیه‏ کینازی گیرنده‏ نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی 2bانسانی

 زمینه: گیرنده‏ عامل رشد فیبروبلاستی 2b ( FGFR2b ) در مسیر پیام‏رسانی سلولی و تنظیم فرایندهای مهم زیستی از جمله تمایز و تکثیر سلولی نقش اساسی دارد. تغییرات ژنتیکی نظیر جهش نقطه‏ای در ناحیه­ تیروزین کینازی FGFR2b با سرطان پستان، تخمدان و رحم در ارتباط است.   هدف: مطالعه به منظور بیان و خالص‏سازی مقدار مناسبی از ناحیه کینازی FGFR2b انسانی انجام شد.   مواد و روش‏ها: این مطالعه تجربی در سال 1392 در...

[ 8 ] - طراحی بیوانفورماتیکی و بهینه سازی پپتیدهای مهارکننده گیرنده تروپومایوزین کیناز B در رده سلولی U266

  زمینه: گیرنده تروپومایوزین کیناز (Tropomyosin Receptor Kinas B, TRK B ) یکی از پروتئین ­ های سرطان­زاست .   هدف: مطالعه به منظور طراحی و بهینه­سازی پپتیدهای مناسب جهت مهار TRK B انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه پایه در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد، پس از طراحی کتابخانه پپتیدی با روش sequence tolerance و بهینه­سازی انرژی پپتیدهای طراحی شده با روش backrub در بسته نرم­افزار...

[ 9 ] - اثر لیزر کم توان بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در حضور و عدم حضور کافئیک اسید

زمینه و اهداف: استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم ایجاد عفونت در تمام جوامع بهداشتی درمانی است. استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها در چند دهه اخیر منجر به پیدایش سویه های مقاوم این باکتری شده است. هدف از این مطالعه، تعیین اثرات لیزر بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در عفونت های سوختگی انسان و مقایسه اثرات مهار کننده آن برر روی این باکتری در حضور و عدم حضور کافئیک اسید بود. مواد و روش ها: در این مطال...

[ 10 ] - Cloning, expression, and spectral analysis of mouse betatrophin

Background: Betatrophin, a novel secretory protein from liver and fatty tissues, is believed to be involved in lipid and glucose metabolism. However, its precise physiological role remains unclear. Here, we report the cloning, expression, and purification steps of mouse betatrophin in a prokaryotic system, followed by its structural analysis.    Methods: Specific cloning primers were...

[ 11 ] - Higher Expression Level and Lower Toxicity of Genetically Spliced Rotavirus NSP4 in Comparison to the Full-Length Protein in E. coli

Background: Rotavirus group A (RVA) is recognized as a major cause of severe gastroenteritis in children and new-born animals. Nonstructural protein 4 (NSP4) is responsible for the enterotoxic activity of these viruses in the villus epithelial cells. Amino acids 114-135 of NSP4 are known to form the diarrhea-inducing region of this viral enterotoxin. Therefore, developing an NSP4 lacking the en...

[ 12 ] - اثر مصرف خوراکی نانو ذرات نقره بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون موش های صحرایی نر

Background: Salvia nanoparticles have many biological effects. In this study the effect of silver nanoparticles using are examined on the serum concentrations of Glucose, triglyceride levels and the activity of aspartate amino transferase and alanine amino transferase enzymes in male rats. Materials & methods: 30 Male Wistar rats weighing 150 to 180 g   were divided in the 3 groups, include:...

[ 13 ] - بررسی اثر امواج 950 مگاهرتز سیستم تلفن همراه بر حافظه ی موش های سوری نر

زمینه و هدف: استفاده روز افزون از دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیسی با فرکانس ها و شدت های مختلف سبب شده است که مطالعات فراوانی در زمینه تأثیر احتمالی این امواج بر سلامتی موجودات زنده انجام شود. در این مطالعه عملکرد حافظه و بخاطر آوری موش های آزمایشگاهی، در معرض امواج مایکروویو با فرکانس 950 مگا هرتز (امواج موبایل) بررسی شده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 120 موش سوری، به 10 گروه 12 تا...

[ 14 ] - تاثیر مصرف خوراکی منیزیم بر غلظت گلوکز و درد ناشی از آزمون فرمالین در موش های دیابتی

مقدمه و هدف: وجود منیزیم برای متابولیسم قند لازم است و ممکن است باعث آزادسازی و فعال شدن انسولین شود، افزایش مقدار گلوگز خون در بیماران دیابتی باعث کاهش منیزیم خون و کمبود آن در ادرار می شود. در این مطالعه اثر تجویز منیزیم خوراکی بر غلظت گلوکز و درد ناشی از آزمون فرمالین در حیوانات دیابتی مورد آزمایش قرار می گیرد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 80 سر موش سفید صحرایی نژاد ان ام آر آی در...

[ 15 ] - Angiopoietin-like protein 8 (betatrophin) may inhibit hepatocellular carcinoma through suppressing of the Wnt signaling pathway

Objective(s): Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading fatal neoplasms and the most common primary liver malignancy worldwide. Peptide hormone ANGPTL8 (betatrophin) may act as an important regulator in HCC development through the Wnt/β-catenin pathway. We aimed to evaluate the effects of recombinant ANGPTL8 on Wnt/β-catenin signaling in human liver carcinom...

[ 16 ] - The Effectiveness of a Radiation Safety Training Program in Increasing the Radiation Safety Knowledge of Physicians: a Pilot Study

Background: Ionizing and non-ionizing radiation are widely used in the diagnosis and treatment of diseases. Considering the potential risks of radiation, radiation safety training courses are important for medical staff.  Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of one-day radiation safety training program in increasing the radiation safety knowledge of physicians....

[ 17 ] - The effects of oral silver nanoparticles and propolis on level of lipid peroxidation in male Wistar rats

Objective: Oxidative stress is a leading factor in the development of silver nanoparticle-induced toxicity. This study evaluated the effects of oral prescription of different doses of silver nanoparticles and propolis on lipid peroxidation in male Wistar rats. Materials and Methods: The male wistar rats were randomly divided into four groups. Control group and three different treatment groups ...