قنبری, سمیه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

[ 1 ] - مقایسه واکنش گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس نایجر با IgE سرم بیماران مبتلا به ازدیاد حساسیت تیپ یک

Background: Aspergillus species has crucial role in respiratory allergy. This study was aimed to evaluate the pattern of IgE-mediated immune response to common aspergillus species including Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavous, Aspergillus niger in type I aspergillus-hypersensitive patients’ sera. Methods: The prepared protein extract of Aspergillus species were dialyzed and the ...