مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفه‌های رفتار شهروندی در باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران  لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد که به‌شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد حضور پیدا می‌کنند تشکیل‌ دادند. از‌آن‌جا که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر (....2 نفر مربوط به رشتۀ سوارکاری و  5000 نفر برای والیبال) بود، نمونۀ آماری 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد و برای جمع‌آوری داده­ها از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در بروز مؤلفه‌های تماشگران در دو باشگاه سوارکاری (خصوصی) و والیبال (دولتی) وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسۀ مؤلفه های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفه های رفتار شهروندی در باشگاه های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران  لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب دوانی گنبد کاووس می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد...

متن کامل

مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس بود. از‌آنجا‌که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر (20000 نفر مربوط به رشتۀ سوارکاری و 5000 نفر برای والیبال) بود، نمونۀ آماری بر‌اساس جدول مورگان 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در کیفی...

متن کامل

مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه های سوارکاری و والیبال

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات باشگاه های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب دوانی گنبد کاووس بود. از آنجا که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر (20000 نفر مربوط به رشتۀ سوارکاری و 5000 نفر برای والیبال) بود، نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در کیفی...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است. روش‌شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم­های سایپا، متین­ ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان ...

متن کامل

مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران

هدف این مطالعه مقایسه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ­های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه مطالعه 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه­ها  انتخاب شدند. این پژوهش مطالعه­ای کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی شامل شاخص­های گرایش مرکزی و شاخص­های پراکندگی و آمار استنباطی آزمون تحلی...

متن کامل

آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور تعداد 750 نفر از تماشاگران ده تیم لیگ برتر فوتبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس محقق‌ساخته بر اساس مطالعات مشابه، یوشیدا و جیمز (2010)، بیسکایا و همکاران (2013) بود. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 31

صفحات  136- 148

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023