جمال الدین بیرامی ایگدر

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

[ 1 ] - تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. جامعۀ پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو باشگاه بزرگ پایتخت بود؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌دست آمد و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ ارزش ادراک‌شدۀ برند (1393) و خوشنامی باشگاه رسلر (2010)، استفاده شد. برای اطمینا...

[ 2 ] - نقش مدیریت دانش مشتری در ایجاد مزیت رقابتی از دیدگاه هواداران تراکتورسازی تبریز

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش مشتری در ایجاد مزیت رقابتی از دیدگاه هواداران تراکتورسازی تبریز بود. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. برای نمونه­گیری از روش خوشه­ای تصادفی استفاده شد. پس از جمع­آوری، 450 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ مدیریت دانش: شرون لاسون (2003) و مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها را ده تن از استادان مدیریت ...

[ 3 ] - تأثیر ساختار سازمانی بر توانمند‌سازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان بود. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان (58 نفر) بود که نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری انتخاب شد. با توجه به پرسشنامه­های برگشتی، 52 پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامۀ استاندارد ساختار سازمانی رابینز...

[ 4 ] - نقش انواع سبک‌های هویتی در شکل‌گیری رفتار شهروندی کارکنان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک­ های هویتی در شکل­ گیری رفتار شهروندی کارکنان آکادمی المپیک و پاراالمپیک ایران می­باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی است. علاوه ­براین، به ­لحاظ هدف نیز از پژوهش­های کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان آکادمی و کمیتۀ ملی المپیک به تعداد­ 95 نفر تشکیل دادند­­. نمونۀ پژوهش نیز به ­شکل کل­ شمار انتخاب گردید و با توجه به پرسش­نا...

[ 5 ] - رابطۀ جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره­وری کارکنان آکادمی و کمیتۀ ملی المپیک می­باشد. روش این پژوهش­، پیمایشی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان آکادمی و کمیتۀ ملی المپیک به تعداد­ 95 نفر تشکیل دادند­. نمونۀ پژوهش نیز به­شکل کل­شمار انتخاب گردید نتایج نشان می­دهد که بین جو سازمانی و بهره­وری و نیز بین ابعاد کیفیت زندگی کاری ...

[ 6 ] - نقش هویت اجتماعی برند بر خوش‌نامی باشگاه از دیدگاه هواداران

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری هویت اجتماعی برند بر خوش­نامی باشگاه از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال می­باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم­بستگی است.­ به­لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور پیدا کرده بودند تشکیل دادند. ا...

[ 7 ] - نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه‌های ورزشی در شکل‌گیری رفتار شهروندی هواداران شهرآورد فوتبال پایتخت می‌باشد. این پژوهش که به روش توصیفی انجام شده است، از نوع مطالعات هم‌بستگی می‌باشد و با توجه به هدف، در زمرۀ پژوهش‌های کاربردی قرار دارد. ‌جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای شهرآورد فوتبال پایتخت در شهریور ماه 1391 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند. از‌آن‌جا که حج...

[ 8 ] - ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک‌شده در خلق رفتار شهروندی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت خدمات ادراک‌شده در بروز مؤلفۀ رفتار شهروندی تماشاگران شهر‌آورد فوتبال پایتخت می‌باشد. روش پژوهش از نوع هم‌بستگی بوده و در زمرۀ مطالعات کاربردی (به‌لحاظ هدف) قرار دارد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال 2 تیم پرسپولیس و استقلال در شهریور 91 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند.  از‌آن‌جا ...

[ 9 ] - مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفه‌های رفتار شهروندی در باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران  لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی می‌باشد که به‌شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری را تمامی تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در اماکن ورزشی شهرستان گنبد...

[ 10 ] - مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات باشگاه‌های والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسب‌دوانی گنبد کاووس بود. از‌آنجا‌که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر (20000 نفر مربوط به رشتۀ سوارکاری و 5000 نفر برای والیبال) بود، نمونۀ آماری بر‌اساس جدول مورگان 384 نفر برای سوارکاری و 357 نفر برای والیبال انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در کیفی...

[ 11 ] - طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌‌های رفتار شهروندی تماشاگران

هدف از این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌های رفتار شهروندی تماشاگران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه تماشاگران بالای 18 سال که به منظور تماشای مسابقات لیگ برتر در خانه والیبال گنبد حضور پیدا می کنند، بودند. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 375 نفر انتخاب شد و برای جمع‌آوری داده‌ها، از ر...

[ 12 ] - تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسبدوانی گنبد کاووس بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در شهرستان گنبد در اماکن ورزشی حضور پیدا می کنند بودند؛ از آنجا که حجم جامعۀ آماری ...

[ 13 ] - تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسبدوانی گنبد کاووس بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در شهرستان گنبد در اماکن ورزشی حضور پیدا می کنند بودند؛ از آنجا که حجم جامعۀ آماری بیش ا...